Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PITANJIMA ZADUŽENJA DRŽAVE U 2018. GODINI

11.09.2018.


Reagujući na navode u novinskim člancima, a koji se odnose na pitanje zaduženje Države u 2018. godini Ministarstvo finansija Vas obavještava sljedeće.

U skladu sa Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom 2018-2020. godine (usvojenom u martu 2018. godine), Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija sproveli su finansijske operacije koje su doprinijele ublažavanju posledica zaduženosti Države u srednjem roku. Nastojeći da iskoristi povoljne tržišne uslove, kao da i sprovede aktivnosti iz pomenute Strategije, na način da se poboljša kvalitet spoljnjeg duga, u smislu produžetka njegove ročnosti koja bi smanjila potrebe za zaduženjem iz godine u godinu, Vlada je, u 2018. godini, sprovela dvije ključne finansijske operacije.

Kao što je poznato, u aprilu 2018. godine sproveden je postupak emisije euroobveznica u vrijednosti od 500 miliona eura, sa rokom dospijeća od 7 godina, i kamatnom stopom od 3.375%. Prihod ostvaren emisjom euroobveznica iskorišćen je jednim dijelom za refinansiranje euroobveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine u ukupnom iznosu od 362,5 miliona eura, dok je jedan dio iskorišćen za finansiranje tekućih obaveza i formiranje rezerve. Veoma bitan aspekt ove operacije je smanjenje pritiska na javne finansije u srednjem roku, uzevši u obzir da su obaveze po osnovu obveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine smanjene za 110.895.000 eura, 178.903.000 eura i 72.553.000 eura respektivno, čime je, u pomenutim godinama, smanjena otplata duga za pomenute iznose.

Takođe, tokom 2018. godine realizovan je i kreditni aranžman sa komercijalnim bankama u ukupnom iznosu od 250 miliona eura, koji je podržan garancijom Svjetske banke, a čiji je rok dospijeća 12 godina (uključujući grejs period od 4 godine) sa kamatnom stopom od 2,95%.

Ovaj aranžman omogućio je da Ministarstvo finansija, zajedno sa sredstvima ostvarenim emisijom eurobveznica, ostvari značajne rezerve za 2019. godinu, koje će omogućiti Državi da sa manje opterećenja uđe u 2019. godinu, kada je u pitanju potreba za zaduženjem u toj godini.

Osim efekata koji se tiču smanjenja duga koji dospijeva u narednim godinama i stvaranja rezerve za narednu budžetsku godinu, veoma važan efekat sprovedenih operacija je i poboljšanje kvaliteta duga sa aspekta ročnosti i cijene zaduženja. Pomenutim transakcijama, po prvi put, izdata je euroobveznica na period od 7 godina i zaključen kreditni aranžman za finansiranje budžeta na period od 12 godina, što pokazuje povećano povjerenje investitora u finansijsku stabilnost Crne Gore. Takođe, na ovaj način, i pored navedenog stanja duga, jasno se pokazuje pozitivan stav investitora prema održivosti crnogorskih javnih finansija.

Istovremeno, treba napomenuti da će u 2019. godini za otplatu duga biti korišćeni depoziti ostvareni u 2018. godini pa će i potrebe za zaduženjem biti manje od procijenjenih nedostajućih sredstava.

Imajući u vidu da su ciljevi upravljanja dugom produžetak ročnosti dospijeća duga, smanjenje troškova zaduženja, kao i smanjenje stanja duga, Vlada Crne Gore će i dalje sprovoditi politiku koja će, u narednom periodu, dovesti da poboljšanja kvaliteta duga (sa aspekta njegove ročnosti i troškova zaduženja) i njegovog dovođenja u okvire Mastrihtskih kriterijuma.

Prethodno navedene aktivnosti Vlade u 2018. doprinose bržem smanjenju javnog duga u srednjem roku, u odnosu na projekcije u Fiskalnoj strategiji Vlade Crne Gore, kao temeljnom dokumentu fiskalne konsolidacije, doprinoseći da javni dug Crne Gore dostigne Mastrithtske kriterijume od 60% BDP u 2021.godini u odnosu na 67% BDP koliko predviđa Fiskalna strategija.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 08.09.2018.


Naslov: Redakcija