Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o vanjskim poslovima, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, Nacrt zakona o privrednim društvima, Donijeta Uredba o bližim kriterijumima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela

10.07.2017.


Vlada Crne Gore održala je 6. jula 2017. godine 33. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

U cilju ostvarivanja i zaštite interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, kao i zaštite njenih građana i drugih privrednih i pravnih subjekata na međunarodnom nivou, Vlada je utvrdila Predlog zakona o vanjskim poslovima. U raspravi je ocijenjeno da današnja crnogorska diplomatija zahtijeva dodatni razvoj kao adekvatan odgovor novim međunarodnim obavezama i izazovima, imajući u vidu da je Crna Gora u deceniji nakon obnove nezavisnosti ostvarila značajne vanjskopolitičke rezultate, između ostalih članstvo u NATO-u, kao ostvarenje jednog od temeljnih vanjsko političkih prioriteta, status lidera u oblasti evropskih integracija, te članstvo i izvršavanje obaveza u velikom broju međunarodnih organizacija. Novi zakon predložen je radi osavremenjavanja sistema i povećanja funkcionalnosti i efikasnosti službe vanjskih poslova, čime će se dodatno afirmisati nove vrijednosti i postavljeni standardi.

Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda, izrazio punu podršku ovakvom pristupu ukazavši da novi zakon o vanjskim poslovima predstavlja normativnu osnovu za kvalitetniji i efikasniji rad naše diplomatsko-konzularne mreže posebno u okolnostima članstva naše zemlje u NATO-u i obaveza koje iz toga proističu. Premijer je u tom smislu istakao neophodnost unapređenja organizacione strukture Ministarstva vanjskih poslova i snaženja kapaciteta pojedinih njegovih djelova na osnovu analize učinaka diplomatsko-konzularne mreže.

U skladu sa Predlogom fiskalne strategije, Vlada je utvrdila:

Kao što je najavljeno, radi smanjenja budžetskog deficita, predviđeno je povećanje opšte stope PDV-a sa 19 na 21 odsto, dok niža stopa, koja se primjenjuje na promet osnovnih životnih namirnica, ostaje neporomijenjena na nivou od 7% što je odgovor Vlade sa ciljem zadržavanja cijena osnovnih životnih namirnica odnosno onemogućavanjem poskupljenja ovih proizvoda. Predloženim izmjenama Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 76/2005 i "Sl. list CG", br. 76/2008, 50/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 61/2011, 28/2012, 38/2013, 45/2014, 8/2015 - dr. zakon i 1/2017) predviđeno je postepeno povećanje visine akcize na duvanske proizvode, etil alkohol, gazirana pića i ugalj, za period od 2017. do 2020. godine.

Takođe, u skladu sa Predlogom fiskalne strategije, Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2017-2020. godine. Prema projekcijama, prosječna stopa realnog rasta BDP-a u tom periodu iznosiće 2,6 odsto, pri čemu u ovoj godini 2,7 odsto, u narednoj 3,2 a u 2019. i 2020. godini 2,3 i 2,1 odsto. Predviđa se i rast javnih prihoda, tako da će 2020. godine dostići nivo od oko dvije milijarde eura.

Projektovani deficit javnih finansija imaće silaznu putanju, tako da će 2020. godine preći u zonu suficita od 5,3 odsto BDP-a, a iste godine očekuje se i značajno smanjenje javnog duga na 67 odsto BDP-a.

Ovim dokumentom dati su srednjoročni ciljevi ekonomske i fiskalne politike, srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrđeni limiti potrošnje, po ekonomskoj klasifikaciji i po potrošačkim jedinicama prvog reda, a koji su obavezujući za 2018. godinu, a indikativni za naredni srednjoročni period.

U diskusiji povodom ove tačke, predsjednik Marković je zadužio resorne ministre da na sljedećoj sjednici informišu Vladu o tome da li svi organi poštuju Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017 i 42/2017) kojim su od 1. jula umanjene zarade funkcionerima.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici. Ovim dokumentom se vrši usklađivanje sa propisom koji uređuje komunalnu djelatnost, utvrđuje obim ovlašćenja i obaveza Regulatorne agencije za energetiku i organa državne uprave nadležnog za poslove finansija u pogledu obezbjeđenja nezavisnosti operatora prenosnog sistema električne energije. Pored toga, predloženim rješenjima se preciziraju ovlašćenja Regulatorne agencije za energetiku u postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda operatorā prenosnog i distributivnog sistema.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o privrednim društvima, čije donošenje je, između ostalog, ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u Poglavlju 6. – Privredno pravo. Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da, u skladu sa propisima, sprovede javnu raspravu o tekstu Zakona, naglašavajući njegov sistemski značaj za društvo bazirano na tržišnoj ekonomiji.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/2014, 52/2014 - ispr., 47/2015, 40/2016 i 42/2017), Vlada je donijela odluke o broju studenata za upis na: osnovne studije, postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore, kao i na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, za studijsku 2017/2018. godinu koji se finansiju iz Budžeta Crne Gore. Odlukom je utvrđeno da će se na studijske programe osnovnih studija Univerziteta Crne Gore upisati 3.556 studenata, uključujući i 70 studenata koji će se upisati na prvu godinu Visoke medicinske škole u Beranama, dok je za upis na prvu godinu osnovnih studija Fakulteta za crnogorski jezik i književnost predviđeno 40 mjesta. Na postdiplomske specijalističke studijske programe predviđen je upis 2.349 studenata, od kojih 1.214 na teret budžeta, a 1.315 samofinansirajućih. Vlada se saglasila sa predlogom Univerziteta Crne Gore da se radi implementacije principa afirmativne akcije poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto.

Donijeta je Uredba o bližim kriterijumima, načinu i postupku za sotvarivanje prava na povraćaj dijela sredstava utrošenih za proizvodnju kinematografskog djela. Donošenjem ove Uredbe stvaraju se uslovi za unapređenje i razvoj kinematografije, ali i privrednih i uslužnih djelatnosti povezanih sa proizvodnjom filmova. U raspravi je, na osnovu iskustava država regiona i Evrope, izraženo očekivanje da će ovaj propis uticati i na povećanje prisustva inostranih producenata koji će snimati na lokacijama u Crnoj Gori, te da će doprinijeti povećanju zaposlenosti u kinematografskom sektoru, boljoj promociji turističkih potencijala i uticati na razvoj tzv. "filmskog turizma".

U okviru verifikacije zapisnika Vlada je usvojila i Zapisnik o donijetim zaključcima bez održavanja sjednice od 28. juna 2017. godine kojima su donijeta rješenja o razrješenju Dragomira Dulovića dužnosti i imenovanju Vlastimira Ristića na dužnost člana Odbora direktora "Aerodromi Crne Gore" AD Podgorica.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 06.07.2017.


Naslov: Redakcija