Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 7. decembra 2015. godine održane śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora, Administrativnog odbora, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotreni prijedlozi zakona i amandmani na prijedloge zakona, podržano šet prijedloga finansijskih planova sa planovima rada nezavisnih regulatornih tijela za 2016. godinu, utvrđen prijedlog za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, analiziran stepen implementacije izbornog zakonodavstva


110. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Śednica posvećena obiljžavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Pored članova Odbora śednici su prisustvovali dr Mensud Grbović, generalni direktor Direktorata za zdravsvtvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Edina Dešić Perazić, generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Darko Moračanin iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, Nataša Borović, direktorica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Milisav Korać, izvršni direktor Saveza udruženja roditelja i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa", Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Rajka Čavor, izvršna direktorica Humanitarnog društva slijepih i civilnih invalida rata Tivat, Goran Macanović, predśednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, Azra Mučić sekretarka Saveza civilnih invalida rata, Darko Mijušković, predśednik Saveza organizacije gluvih i nagluvih Crne Gore i Danilo Popović, sekretar Saveza organizacije gluvih i nagluvih Crne Gore.

Na śednici Odbora otvorene su mnoge teme o problemima sa kojima se ova lica susrijeću. Rečeno je da ova populacija trpi stigmatizaciju i segregaciju usljed duboko ukorijenjenih i rasprostranjenih predrasuda ali i nedovoljne informisanosti. Najbolji pokazatelj toga jeste visoka stopa nezaposlenosti sa kojom se, između ostalog, ova lica susrijeću. Istaknuto je da treba uputiti apel državnim organima da počnu da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Veliki problem vide i u lošoj implementaciji zakonodavnog okvira koji reguliše prava osoba sa invaliditetom.

Na śednici Odbora predloženi su zaključci koji će biti proslijeđeni državnoj instituciji nadležnoj za njihovu relizaciju.

123. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na 123. śednici održanoj 7. decembra 2015. godine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet se upoznao sa Izvještajem Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverzijikredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR("Sl. list CG", br. 46/2015 - dalje: Zakon), kojim je obuhvaćena i primjena Zakona o potrošačkim kreditima ("Sl. list CG", br. 35/2013) u dijelu koji se odnosi na obaveze Hypo Alpe Adria banke po pitanju informisanja klijenata u predugovornoj fazi.

Tokom rasprave ukazano je na probleme u primjeni Zakona, jer nijesu obuhvaćena potraživanja po osnovu kredita koja su ustupljena trećim licima, kao i potraživanja koja su zatvorena prije stupanja na snagu navedenog zakona i konstatovano da je potrebno iznaći način da se navedeni problemi što prije prevaziđu.

Odbor je takođe, razmotrio tri amandmana na Prijedlog zakona o carinskoj službi, koje je podnio poslanik Goran Tuponja. Nakon kraće rasprave poslanik Tuponja povukao je amandman 1. Predstavnik predlagača prihvatio je amandmane 2 i 3, tako da isti postaju sastavni dio Prijedloga zakona.

Takođe, Obor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji prijedloge finansijskih planova sa planovima rada šest nezavisnih regulatornoh tijela za 2016. godinu i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost; Komisije za hartije od vrijednosti; Regulatorne agencije za energetiku; Agencije za nadzor osiguranja; Agencije za elektronske medije i Agencije za ljekove i medicinska sredstva.

60. śednica Administrativnog odbora

Na 60. śednici Administrativnog odbora održanoj 7. decembra 2015. godine, Odbor je shodno sprovedenom postupku za imenovanje tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po Javnom pozivu broj 00-63-14/15-49 od 16. jula 2015. godine, odlučio da predloži Skupštini Crne Gore, da za člana Savjeta Agencije za elektronske medije imenuje Sašu Kneževića, kandidat univerziteta.

Odbor je takođe odlučio da pokrene ponovni postupak za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenim predlagačima i to: nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda i udruženja komercijalnih emitera, jer ni jedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova prisutnih članova Odbora.

Takođe Odbor je na predlog Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore, utvrdio pet prijedloga odluka, i odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da:

- razrješi dužnosti predśednika Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, poslanika Džavida Šabovića, a za predśednicu Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, izabere poslanicu dr Draginju Vuksanović;

- razrješi dužnosti člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore, poslanika prim. dr Izeta Bralića, a za člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Džavida Šabovića;

- razrješi dužnosti članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, poslanicu Draginju Vuksanović;

- za člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, izabere poslanika Džavida Šabovića;i

- za člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, izabere poslanika prim. dr Izeta Bralića.

107. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je, na 107. śednici održanoj 7. decembra 2015. godine, glasao o Prijedlogu odluke za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika. Nakon izjašnjavanja, nijedan od prijavljenih kandidata nije dobio potrebnu većinu, te je Odbor odlučio da raspiše novi javni poziv za izbor jednog člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Takođe, na odboru je jednoglasno usvojena odluka o održavanju Kontrolnog saslušanja ministra pravde, gospodina Zorana Pažina, na temu: "Primjena i efekti Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Zakona o javnim javnim izvršiteljima", koju je podnijela poslanica Snežana Jonica.

Povodom izjašnjavanja o održavanju Konsultativne raspraveo potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o medijima ("Sl. list RCG", br. 51/2002 i 62/2002 i "Sl. list CG", br. 46/2010 - dr. zakon i 40/2011 - dr. zakon), po inicijativi NVO Akcija za ljudska prava, Odbor je jedinstvenog stava da je na osnovu pomenute inicijative, svih procesuiranih prijedloga zakona iz ove oblasti i problematike pomenute u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, u narednom periodu, potrebno organizovati konsultativno saslušanje (raspravu). U vezi sa tim, Odbor će pozvati sve predlagače i kompetentne stručnjake zbog davanja doprinosa poboljšanju i unaprjeđenju pitanja iz ove oblasti.

U odnosu na pristigle primjedbe i mišljenja institucija na Prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odbor je stava da će iste razmotriti kada Prijedlog zakona zvanično pristigne u skupštinsku proceduru.

Povodom Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, Odbor je razmotrio ukupno pet amandmana.

Amandmani (2) poslanika Nevena Gošovića i Velizara Kaluđerovića podržani su većinom glasova, dok predstavnik predlagača nije podržao iste.

Amandman (1) poslanika Mladena Bojanića kao i Amandmani (2) poslanika Nika Gjeloshaja nijesu dobili potrebnu većinu na śednici Odbora.

Na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu Odbor je razmotrio Amandmane (5).

Amandman (1) poslanika Mladena Bojanića nije dobio potrebnu većinu na śednici Odbora.

Izjašnjavanje o Amandmanima (4) poslanika Nika Gjeloshaja odgođeno je za narednu śednicu Odbora.

Na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi poslanici Neven Gošović i Velizar Kaluđerović podnijeli su Amandman (1).

Izjašnjavanje o istom takođe je odgođeno za narednu śednicu Odbora.

Nastavak 139. śednice Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na održanom nastavku 139. sjednice razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti, Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Marakeškog sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije i Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture.

Druga śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Na drugoj śednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora održanoj 7. decembra 2015. godine analiziran je stepen implementacije izbornog zakonodavstva sa posebnim akcentom na Zakon o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014 i 47/2014 - odluka US) i Zakon o biračkom spisku ("Sl. list CG", br. 10/2014 i 20/2015).

Śednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Državne izborne komisije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 07.12.2015.