Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA OBAVILA 63 REVIZIJE OD OKTOBRA PROŠLE DO ISTOG MJESECA 2018. GODINE

08.11.2018.


Državna revizorska institucija (DRI) obavila je 63 revizije od oktobra prošle do istog mjeseca ove godine, dok je, prema riječima njenih predstavnika, za naredni petogodišnji period planirano jačanje integriteta na domaćem i međunarodnom planu i povećanje efikasnosti rada institucije.

Predsjednik Senata DRI, Milan Dabović, kazao je da su, u izvještajnom periodu, obavljene 63 revizije i da je godina bila intenzivna i jedna od najuspješnijih po značaju, broju i obimu obavljenih revizija.

"DRI je uradila izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu, 21 pojedinačni izvještaj o finansijskim i revizijama pravilnosti, četiri izvještaja o reviziji uspjeha, tri kontrolne i jedan izvještaj o reviziji informacionog sistema", naveo je Dabović na konferenciji.

DRI je uradila i 16 izvještaja o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za prošlu godinu i 18 o reviziji političkih subjekata za 2016. godinu.

Dabović je kazao da je Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu revidiran sa aspekata objektivnosti i tačnosti finansijskih iskaza, kao i usklađenosti aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonom i podzakonskim aktima.

"Finansijskom revizijom utvrđene su manje nepravilnosti, koje nijesu materijalno značajne, te je iz tog razloga iskazano pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje”, rekao je Dabović.

Revizijom pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu utvrđena su, kako je naveo, materijalno značajna odstupanja i neusklađenost poslovnih aktivnosti potrošačkih jedinica sa zakonima i podzakonskim aktima, pa je iz tog razloga za reviziju pravilnosti dato uslovno mišljenje i ukupno 12 preporuka.

"Najvažnije nepravilnosti koje su opredijelile uslovno mišljenje se odnose na to što u svim slučajevima nije obezbijeđena adekvatna evidencija neizmirenih obaveza i na nedozvoljena prekoračenja budžetske potrošnje u iznosu od 19,3 miliona po osnovu sudskih presuda”, kazao je Dabović.

Nepravilnosti se odnose i na to što nije obavljeno ponovno zaduživanje dospjelog poreskog duga, kao i odloženog poreskog duga za 547 poreskih obveznika, kojima su ukinuta rješenja o reprogramu u prošloj godini, što je dovelo do potcjenjivanja ukupnog poreskog duga iskazanog u Završnom računu za prošlu godinu u iznosu od 15,2 miliona eura.

Prema njegovim riječima, za 21 pojedinačnu finansijsku i reviziju pravilnosti, DRI je izrazila 18 pozitivnih, 14 uslovnih, tri negativna i jedno uzdržano mišljenje i dala ukupno 178 preporuka.

"Pored toga, institucija je, kod četiri revizije uspjeha dala 48 preporuka, dok je revizijom Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove i revizijom informacionog sistema Agencije za ljekove i medicinska sredstva za prošlu godinu dato ukupno 13 preporuka”, precizirao je Dabović.

On je naveo da je za 16 revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za prošlu godinu, DRI izrazila 17 pozitivnih, po sedam uslovnih i negativnih mišljenja i dala ukupno 100 preporuka.

"Za 18 revizija konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2016. godinu, koje nijesu ušle u prethodni Godišnji izvještaj, DRI je izrazila 11 pozitivnih, 13 uslovnih i deset negativnih mišljenja i dala ukupno 123 preporuke”, rekao je Dabović.

Ocjenom primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u prošloj godini DRI je utvrdila da je Vlada, u dijelu izrade strateških dokumenata i objavljivanja podataka, uskladila svoje aktivnosti u skladu sa zakonskom obavezom.

"DRI je, na osnovu nalaza utvrđenih revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu i Informacije o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka DRI na kraju prvog kvartala, utvrdila da je povećan nivo fiskalne discipline, objektivnosti i tačnosti iskazivanja podataka”, kazao je Dabović.

On je dodao da je prethodni izvještajni period karakterisalo donošenje Strateškog plana razvoja za naredni petogodišnji period, koji potvrđuje posvećenost institucije ključnim vrijednostima, nezavisnosti, objektivnosti, stručnosti i integritetu.

"U skladu sa misijom i vizijom razvoja DRI, za naredni petogodišnji period planiramo jačanje integriteta institucije na domaćem i međunarodnom planu i uticaja u unaprijeđenju upravljanja javnim finansijama, kao i povećanje kapaciteta i efikasnosti rada institucije”, rekao je Dabović.

Prema njegovim riječima, važan doprinos unaprijeđenju saradnje sa zakonodavnom vlašću predstavlja potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Skupštinom.

DRI je, kako je kazao Dabović, nastavila da aktivno učestvuje u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) kroz sprovođenje aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila iz pregovaračkog poglavlja 32 Finansijski nadzor.

On je, na pitanje novinara da li je DRI potpala pod uticaj vladajućih političkih struktura, odgovorio da je ta institucija kroz zakonodavni okvir obezbijedila funkcionalnu, finansijsku i organizacionu nezavisnost.

Ove godine smo dali najveći broj negativnih mišljenja, a ukoliko bi postojao politički uticaj mislim da bi broj negativnih mišljenja morao da se smanjuje. DRI konstanto pojačava pritisak kada je u pitanju odgovornost u potrošnji javnih sredstava”, kazao je Dabović.

On je, odgovarajući na pitanje da li je planirana revizija Ministarstva finansija, rekao da je planirano da to Ministarstvo u narednom periodu bude subjekat revizije.

"Planiramo jednu takvu aktivnost i Ministarstvo finansija mora biti predmet naše pažnje i subjekat revizije i to ćemo svakako opredijeliti ili ovim ili nekim drugim godišnjim planom, ali svakako imamo to u fokusu”, kazao je Dabović.

Senator DRI, Zoran Jelić, rekao je da će DRI u narednom periodu obaviti i revizije velikih preduzeća, koja upravljaju velikom državnom imovinom.

"Ovih dana ćemo uraditi godišnji plan revizija za narednu godinu, kojim ćemo pokriti one najvažnije subjekte, gdje procjenjujemo da je veliki rizik i gdje treba, kroz reviziju, vidjeti da li se sredstva građana Crne Gore koriste na zakonom zasnovan način”, rekao je Jelić.

Senator DRI, Branislav Radulović je, na pitanje da li postoji institut namjernog stečaja, odgovorio da nažalost postoji, jer je na taj način moguće, kroz namjerno prouzrokovani stečaj vlasnika preduzeća, izbjeći plaćanje svih obaveza.

 

On je dodao da na taj način država gubi više nego značajne prihode.

 


IZVOR: Vebsajt Vijesti.me, 7.11.2018.


Naslov: Redakcija