Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o obrazovanju Savjeta za upravljanje Projektom izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore

07.05.2018.


Vlada Crne Gore održala je 4. maja 2018. godine 75. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković.

Donijeta je Odluka o dopunama Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020 godina. Dopunama su definisana četiri centra za upravljanje otpadom: Podgorica, Bar, Nikšić i Bijelo Polje, od kojih centri u Podgorici i Baru već funkcionišu kao međuopštinski i razvijaju se u skladu sa važećim DPUO. Tim povodom, učesnici u raspravi su istakli poseban značaj formiranja centara upravljanja otpadom u Nikšiću i Bijelom Polju, pri čemu će biti obezbijeđena regionalnu pokrivenost za komunalni otpad i predviđen prostor, shodno specifičnostima lokalne privrede i međuopštinske saradnje, za upravljanje drugim vrstama čvrstog otpada.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni odluke o izradi Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža. Ugovor o izradi Studije je već zaključen između Ministarstva održivog razvoja i turizma i ARHIENT doo 26.12.2017. godine, sa rokom za izradu plana od 6 mjeseci. Međutim, kako bi se obezbjedile planske pretpostavke za realizaciju Ugovora o zakupu kompleksa HTP "Ulcinjska rivijera" AD zaključenog između Vlade Crne Gore i HTP "Ulcinjska rivijera" i Konzorcijuma Karisma, koji se nalazi u kontakt zoni prostora obuhvaćenog Državnom studijom lokacije "Dio sektora 66 – modul I" – Velika plaža, odlučeno je da se ovaj prostor integralno sagleda kroz jedan planski dokument i da se, u skladu sa tim, proširi obuhvat planskog dokumenta čija je izrada u toku. Programskim zadatkom se traži da na prostoru zahvata budu predvidjeni sadržaji koji će omogućiti visokokvalitetnu i dugoročnu valorizaciju ovog dijela obale. To podrazumijeva planiranje površina za turizam, sportsko-rekreativne, uslužne, javne sadržaje i urbano zelenilo. Posebna pažnja biće posvećena razvoju infrastrukture koja omogućava punu implementaciju standarda ekološke i energetske održivosti i visok stepen autonomnosti.

Usvojena je Informacija o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za "Drugi projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2)" i prihvaćenUgovor o zajmu. Planirano je da se kreditna sredstva u iznosu od 6 miliona eura koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanja uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata.

Vlada je usvojilaInformaciju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – Opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane, sa Nacrtom tenderske dokumentacije za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska Gora – opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane. Nacrt tenderske dokumentacije obuhvata Javni poziv kojim je definsano davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121 m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW. Tenderom se predviđa mogućnost zaključivanja ugovora o garantovanom otkupu električne energije, po tržišnim uslovima, čime se izbjegava mogućnost preuzimanja rizika od strane države u smislu uticaja na rast cijena električne energije za potrošače u Crnoj Gori. Osim toga, bitni elemetni tendeske dokumentacije su i kriterijumi koji definišu pravo učešća na tenderu i kriterijumi koji predstavljaju osnovu za vrednovanje ponuda.

Usvojena jeInformacija o organizaciji Sea Dance ljetnjeg muzičkog festivala u Budvi u periodu od 30. avgusta do 1. septembra 2018.godine i prihvaćen Ugovor o saradnji na organizaciji ovog muzičkog festivala. U raspravi je istaknuto da je uz saglasnost Opštine Budve, a radi ostvarenja interesa turističke privrede i poboljšanja turističke ponude u post sezoni, organizator izmjestio održavanje festivala u Buljaricu, za kraj avgusta i početak septembra. Vlada je odlučila da podrži realizaciju Festivala iznosom od 300.000 eura i zadužila Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova i Nacionalnu turističku organizaciju da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede neophodne preduslove za njegovo kvalitetno organizovanje.

Vlada je usvojilaInformaciju o pokretanju postupka za davanje u zakup dijela nepokretnosti i objekata u svojini Crne Gore i lokacija za postavljanje privremenih objekata u nacionalnim parkovima "Durmitor" i "Biogradska gora". Ocijenjeno je da bi se primjenom modela u dugoročnog zakupa zemljišta i objekata sa upravljenjem obezbijedila održiva valorizacija postojećih objekata – restoran na Crnom jezeru sa pripadajućim zemljištem, motel Radovan luka u okviru NP "Durmitor" i restoran na Biogradskom jezeru sa pripadajućim zemljištem i efikasno upravljanje turističkom destinacijom, kroz razvoj mikro-destinacija, a takođe obogatila turistička ponuda, kroz razvoj dodatnih sadržaja. Povodom ove tačke dnevnog reda, Vlada je zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da u saradnji sa JP Nacionalni parkovi obrazuje Tendersku komisiju koja će utvrditi cijenu zakupa na godišnjem nivou, pripremiti i dostaviti na saglasnost Vladi tendersku dokumentaciju.

Usvojena je i Informacija o prijedlogu modela za davanje saglasnosti i isplatu dijela sredstava opredijeljenih Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala na dužnost sekretara Sekretarijata za razvojne projekteDejana Medojevića, dosadašnjeg vršioca dužnosti sekretara Sekretariajta.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Savjeta za upravljanje Projektom izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore. Radi praćenja izrade Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore obrazuje se Savjet za upravljanje projektom izrade Prostornog plana kao stručno – savjetodavno tijelo u sastavu: Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma – predsjednik Savjeta, i članovi: Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma; Biljana Jestrović, generalna direktorica Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije; Angelina Živković, državna sekretarka u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva; Vukota Stanišić, rukovodilac Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja; Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture; Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore; Dejan Medojević, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte; Vladimir Beratović, savjetnik predsjednika Vlade za strane investicije; i predsjednici opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj.

Kroz verifikaciju Zapisnika sa prethodne sjednice Vlade, u Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore unijete su korekcije određenih formulacija.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 04.05.2018.


Naslov: Redakcija