Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata, donijeta Odluka o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2017. godinu

06.02.2017.


Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 02. februara 2017. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji investicionih projekata po osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija za 2016. godinu. U izvještaju je navedeno da ukupna vrijednost projekata za koje su zaključeni ugovori o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija iznosi 7,18 miliona eura, a njihovom realizacijom predviđeno je otvaranje 253 nova radna mjesta u naredne tri godine. U diskusiji je naglašeno da bespovratna sredstva koja će Vlada za ovu namjenu isplatiti korisnicima, ukoliko budu ispunjavali ugovorene obaveze, iznose ukupno 1,48 miliona eura, a da je do sada isplaćeno 681.333 eura.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana korišćenja energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, za period 2014 - 2015. godine i donijela Godišnji plan podnošenja zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola u 2017. godini. U skladu sa obavezama koje proističu iz članstva u Energetskoj zajednici, Crna Gora se jasno opredjelila za smanjenje uvoza električne energije, sigurnost snabdijevanja i smanjenje emisije gasova sa efekatom staklene baste, pa je, u skladu s tim, kreirana i politika podrške razvoju projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i postavljen nacionalni cilj da u 2020. godini dostigne udio od 33 odsto energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije. Analizirajući podatke iz Izvještaja, Vlada je konstatovala da je Crna Gora skoro u potpunosti ostvarila postavljeni cilj i zaključila da treba obustavitiu prijem novih zahtjeva za izdavanje energetskih dozvola u ovoj godini, kao i da aktivnosti treba usmjeriti na obradu zahtjeva koji su već u proceduri.

Na osnovu Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014), kao i Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Sl. list CG", br. 83/2016) Vlada je donijela Odluku o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2017. godinu, kojom su stvoreni proceduralni uslovi za realizaciju planiranih finansijskih aranžmana u zakonom utvrđenim iznosima.

Vlada je usvojila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2017. godinu, kojim je za tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke strukture, upravljanje i regulisanje saobraćaja izdvojeno ukupno 6,8 miliona eura. Takođe, Vlada je donijela i Odluku o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa. Ovim Ugovorom obaveza pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dodjeljuje se AD "Željeznički prevoz Crne Gore" na period od godinu dana, dok naknada za pokrivanje dijela troškova za pružanje javne usluge iznosi 2,8 miliona eura.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata. Izmjenama je predviđeno da će se primjena Zakona odloži od 31. jula 2017. godine, kako bi se ispunili neophodni tehnički preduslovi.

Vlada je utvrdila Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017 – 2018. godine. Ovim dokumentom su planirane aktivnosti usmjerene na realizaciju strateških prioriteta u borbi protiv trgovine ljudima i djecom, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta za suzbijanje trgovine ljudima. Definisane su konkretne mjere za jačanje međunarodne saradnje i međusektorsko djelovanje, kvalitetnu identifikaciju žrtava, njihovu zaštitu i reintegraciju u društvo i efikasno gonjenje i kažnjavanje počinilaca krivičnog djela trgovine ljudima.

Donijet je i Akcioni plan za realizaciju Odluke Komiteta UNESCO, donijete u Istanbulu, jul 2016. godine, koja se odnosi na kulturno-istorijskopodručje Kotor.

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi za osnivanje transportne zajednice u regionu Zapadnog Balkana i formirala Tim za vođenje pregovora o toj inicijativi u sastavu: Angelina Živković, generalni direktor Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva – koordinator, Ljubo Knežević – savjetnik Predsjednika Vlade, Dragana Garbin – Ministarstvo vanjskih poslova, Lidija Špadijer – Ministarstvo finansija, Andrej Orlandić – Ministarstvo evropskih poslova i Ivana Vojinović – Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je imenovala Salka Lubodera na mjesto savjetnika predsjednika Vlade.

Ministar saobraćaja i pomorstva podnio je usmenu Informaciju o pregovorima sa Republikom Azerbejdžan vezano za izgradnju mosta Verige. Tim povodom, Vlada je zadužila ministra da ažurira sastav ekspertsko-pregovaračkog tima, s obzirom da postoji interesovanje za realizaciju projekta.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 02.02.2017.


Naslov: Redakcija