Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1

U Zakonu o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/2003, 46/2004 - odluka US, 81/2005 i 2/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 22/2008, 77/2008, 3/2009 - ispr., 40/2010 - dr. zakon, 20/2011, 26/2011 - ispr., 56/2013 i 45/2014), U TARIFI ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE, u ODJELJKU A: ADMINISTRATIVNE TAKSE U ZEMLJI, Tarifni broj 11 mijenja se i glasi:

"Za izdavanje pasoša.................................................................................................25,00

NAPOMENA: Taksu po ovom tarifnom broju ne plaćaju lica do navršene 21.godine života."

Član 2

Tarifni broj 12 mijenja se i glasi:

"1) za izdavanje putnog lista za strance................................................................... 25,00,

2) za izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva...............................................25,00,

3) za izdavanje putne isprave za izbjeglice................................................................25,00,

4) za izdavanje dozvole za privremeni boravak..........................................................40,00,

5) za produženje dozvole za privremeni boravak.......................................................20,00,

6) za izdavanje dozvole za stalni boravak..................................................................60,00,

7) za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad................................................... 60,00,

8) za produženje dozvole za privremeni boravak i rad...............................................30,00,

9) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana.........................................20,00,

10) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 60 dana.......................................40,00,

11) za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 90 dana.......................................60,00,

12)za vizu za kratki boravak (viza C) za jedan izlazak i boravak do 15 dana (na graničnom prelazu)..................................................................................................................60,00,

13)za tranzitnu vizu (viza B) za jedan tranzit preko teritorije Crne Gore do 5 dana (na graničnom prelazu)..................................................................................................60,00,

14)za tranzitnu vizu (viza B) pomorcu ili grupi pomoraca (na graničnom prelazu)..........60,00,

15)za ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja ovim zakonom nije drugačije propisano (osim za turističke propusnice)..............................................................50,00.

NAPOMENA:

1) taksu iz tač. 4 i 5 ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji u Crnoj Gori borave radi školovanja i usavršavanja i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju takse za dozvolu za privremeni boravak."

Član 3

Tarifni broj 14 mijenja se i glasi:

"1) za odobrenje za nabavku oružja...........................................................................30,00

2) za odobrenje za nabavku dijela za oružje...............................................................10,00

3) za odobrenje za unos oružja i municije za sportsko streljaštvo.................................10,00

4) za odobrenje za unos oružja i municije za lov i tranzit............................................20,00

5) za odobrenje za proizvodnju oružja i municije....................................................... 300,00

6) za odobrenje za rukovanje vatrenim oružjem.........................................................10,00

7) za odobrenje za promet oružja i municije...........................................................200,00

8)za odobrenje za posredovanje u prometu oružja.................................................... 100,00

9)za odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja.................................................50,00

10)za odobrenje za prevoz oružja i municije..............................................................50,00

11)za odobrenje za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja............................50,00

NAPOMENA:

1) taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev,

2)taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja i dijela za oružje za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom,

3)taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 30% od propisanog iznosa za odobrenje za nabavku oružja, kome je rok važenja istekao."

Član 4

Tarifni broj 15 mijenja se i glasi:

"1) za oružni list za držanje oružja..............................................................................30,00

2) za oružni list za držanje i nošenje oružja..................................................................20,00

3) za odobrenje za držanje oružja...............................................................................30,00

4) za odobrenje za sakupljanje starog oružja...............................................................30,00

NAPOMENA: 1)taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev,

2)taksa po ovom tarifnom broju plaća se u visini od 50% od propisanog iznosa za odobrenje za držanje i nošenje oružja za bavljenje lovom i sportskim streljaštvom,

3)taksa po ovom tarifnom broju za oružni list ili odobrenje, kome je rok važenja istekao plaća se u visini od 30% od propisanog iznosa za izdavanje oružnog lista ili odobrenja. "

Član 5

Tarifni broj 16 mijenja se i glasi:

"1) za vozačku dozvolu ………………………………………………………………………………………….….10,00,

2) za licencu za instruktora vožnje ……………………………………………………………………………. 20,00.

NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev. "

Član 6

Tarifni broj 17 mijenja se i glasi:

"za saobraćajnu dozvolu …………………………………………………………………………………….……..5,00.

NAPOMENA:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za zahtjev. "

Član 7

U Tarifnom broju 22 poslije tačke 20 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

"21) za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za bezbjednost u prevozu opasnih materija (savjetnik za bezbjednost).................................................................50,00,

22) za rješenje po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o osposobljenosti za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija...........................................................................................30,00,

23) za rješenje po zahtjevu za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za pregled ispravnosti vozila kojim se prevoze opasne materije...............................................................................500,00,

24) za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju eksplozivnih materija na mjestu upotrebe.............................................................................................................1.000,00. "

Član 8

Tarifni broj 22a mijenja se i glasi:

"1) za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju za izgradnju skloništa.................10,00,

2) za davanje saglasnosti na preduzetni plan zaštite i spašavanja...............................100,00. "

Član 9

Tarifni broj 24b briše se.

Član 10

Poslije Tarifnog broja 84 dodaje se novi tarifni broj koji glasi:

"Tarifni broj 84a

1)za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi....................................100,00,

2)za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi.............................................60,00,

3)za obnovu dozvole za promet prekursora..................................................................40,00,

4)Za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi.............50,00. "

Član 11

Poslije Tarifnog broja 86 dodaje se novi tarifni broj koji glasi:

"Tarifni broj 86a

1) Za izdavanje odobrenja za korišćenje droga u industriji...........................................150,00,

2) Za izdavanje odobrenja ustanovama koje se bave naučnim, istraživačkim i obrazovnim radom, policiji, forenzičkim i toksikološkim laboratorijama i specijalizovanim dijagnostičkim laboratorijama, za gajenje, proizvodnju, kupovinu, uvoz, posjedovanje, odnosno korišćenje droga u količinama dovoljnim za obavljanje djelatnosti...............................................100,00. "

Član 12

Tarifni broj 88 mijenja se i glasi:

"Za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti (zdravstvene ustanove):

1) ambulanta...........................................................................................................100,00,

2) apoteka............................................................................................................120,00,

3) laboratorija...........................................................................................................400,00,

4) poliklinika............................................................................................................300,00,

5) bolnica (osim dnevne)............................................................................................500,00,

6) dnevna bolnica.....................................................................................................300,00,

7)za primjenu postupaka ART-a.................................................................................100,00,

8)sa posebnim uslovima za primjenu postupaka ART-a sa polnim ćelijama donatora-donatorke.................................................................................................................................100,00,

9)za uzimanje, korišćenje, skladištenje, transport i čuvanje bioloških uzoraka do pet godina.................................................................................................................................150,00,

10) biobanka za skladištenje i čuvanje bioloških, medicinskih i istraživačkih uzoraka koji se čuvaju duže od pet godina.........................................................................................250,00,

11) za prekid trudnoće..............................................................................................100,00,

12)zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled objekta...................50,00,

13) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled objekta.............10,00.

NAPOMENA:

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za djelatnosti koje nijesu obuhvaćene ovim tarifnim brojem, plaća se administrativna taksa koja je propisana za srodne djelatnosti.

Za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

1)za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije....................................90,00

2) za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama................................................................................................................................100,00

3) za vršenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama.............................................................150,00

4)zbog prijavljivanja promjena koje zahtijevaju neposredni pregled................................50,00

5) zbog prijavljivanja promjena koje ne zahtijevaju neposredni pregled..........................10,00

Za izdavanje rješenja o određivanju zdravstvene ustanove koja može vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i provjeravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze.............................................................................................120,00. "

Član 13

Poslije Tarifnog broja 88 dodaje se novi tarifni broj koji glasi:

"Tarifni broj 88a

1) za izdavanje mišljenja o bezbjednosti vode za piće..................................................20,00,

2) za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi za ponudu posebnih uslova pružanja zdravstvene zaštite građanima.....................................................................................150,00,

3) za izdavanje saglasnosti za transport biološkog uzorka van Crne Gore, radi skladištenja i čuvanja, na period duži od pet godina, za medicinske svrhe i za naučno istraživanje.................................................................................................................110,00,

4) za izdavanje odobrenja zdravstvenoj ustanovi ili dijelu zdravstvene ustanove za obavljanje poslova sakupljanja, pohranjivanja, odabira, čuvanja, posredovanja i transporta polnih ćelija donatora i donatorki.................................................................................................100,00,

5) za davanje odobrenja licu za iskopavanje, prevoz i sahranu posmrtnih ostataka lica umrlog od zarazne bolesti.......................................................................................................40,00,

6) za davanje odobrenja licu za prenos urne s pepelom umrlog lica..............................30,00.

Za izdavanje rješenja zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o:

1) odobravanju polaganja specijalističkog ispita..........................................................20,00,

2) prekidu specijalističkog staža.................................................................................10,00,

Za davanje saglasnosti zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku o priznavanju dijela specijalističkog staža........................................................................................30,00."

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 28.12.2015.