Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZАKОNA О IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU DOBIT PRAVNIH LICA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZАKОNA О IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU DOBIT PRAVNIH LICA

Član 1

U Zаkоnu o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012 i 61/2013), poslije člana 11 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 11a

Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, priznaju se kao rashod u poreske svrhe u periodu kad je izvršena njihova isplata."

Član 2

Član 14 mijenja se i glasi:

" (1) Izdaci za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti, priznaju se kao rashod najviše do 3,5% ukupnog prihoda u skladu sa stavom 3 ovog člana.

(2) Izdaci iz stava 1 ovog člana priznaju se u novcu, stvarima, pravima i uslugama.

(3) Izdaci iz stava 1 ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni pravnim licima (državnim organima, javnim ustanovama, nevladinim organizacijama, sportskim, obrazovnim, naučnim, vjerskim, kulturnim i drugim humanitarnim organizacijama) koja obavljaju poslove, odnosno djelatnosti u svrhe iz stava 1 ovog člana u skladu sa posebnim propisima i ako se koriste isključivo u te svrhe."

Član 3

U članu 17 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) da poreski obveznik pruži dokaze da su ta potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom; i ".

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"4) da je to potraživanje starije od 365 dana. "

Član 4

Član 18 mijenja se i glasi:

" (1) Na teret rashoda banke u poreske svrhe, priznaje se uvećanje ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama u iznosu obračunatom na nivou banke, koja su u skladu sa unutrašnjim aktima banke iskazani u bilansu uspjeha na teret rashoda u poreskom periodu, u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore.

(2) Na teret rashoda društva za osiguranje u poreske svrhe, priznaje se uvećanje indirektnog otpisa prema kategorijama naplativosti potraživanja, obračunato i iskazano u bilansu uspjeha na teret rashoda u poreskom periodu, do visine određene u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore.

(3) Rezervisanja od posebnih rizika kod berzansko posredničkih društava, priznaju se kao rashod u obračunatim iznosima, a najviše do iznosa koji je utvrđen propisima kojima su uređene hartije od vrijednosti.

(4) Rezervisanja po osnovu obnovljivih prirodnih bogatstava, garancija kod prodaje proizvoda i usluga (garantni rok), očekivanih gubitaka po osnovu sudskih sporova (delikatnih ugovora), priznaju se kao rashod u skladu sa propisima kojima je uređeno računovodstvo, a rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada najviše do iznosa utvrđenog propisima o radu."

Član 5

Poslije člana 18, dodaje se novi član, koji glasi:

" Član 18a

(1) Na teret rashoda u poreske svrhe ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine, koje se utvrđuje kao razlika između neto sadašnje vrijednosti imovine utvrđene u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finasijskog izvještavanja (MSFI) i njene procijenjene nadoknadive vrijednosti, ali se priznaju u poreskom periodu u kome je ta imovina otuđena, odnosno u kome je nastalo oštećenje te imovine usled više sile.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, na teret rashoda u poreske svrhe priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja obveznikovog učešća u kapitalu subjekta privatizacije u postupku restruktuiranja, stečenog konverzijom obveznikovog potraživanja u učešće u kapitalu tog subjekta. "

Član 6

Član 24 mijenja se i glasi:

" Nabavna cijena imovine, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka je cijena po kojoj je poreski obveznik stekao imovinu, utvrđena u skladu sa propisima kojima je uređeno računovodstvo, umanjena za troškove amortizacije, u skaldu sa članom 13 ovog zakona.

Član 7

U članu 27 stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 8

U članu 29 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

" (2) Porez po odbitku iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode koje obveznik poreza na dobit isplaćuje rezidentnim i nerezidentnim fizičkim licima po

osnovu otkupa upotrebljavanih proizvoda, poluproizvoda i poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od proizvođača koji je obveznik PDV-a.

(3) Porez po odbitku iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode koje obveznik poreza na dobit isplaćuje nerezidentnom pravnom licu po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog ili sličnog programa u Crnoj Gori."

U stavu 5 riječi: "stava 4" zamjenjuju se riječima: "stava 6 ".

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 4 do 7.

Član 9

Poslije člana 29a dodaju se dva nova člana koja glase:

"Član 29b

U smislu člana 29 ovog zakona:

1) kamate su dohodak od potraživanja duga, nezavisno od toga da li su obezbijeđene zalogom i da li se na osnovu tih potraživanja stiče pravo na učešće u dobiti dužnika, a naročito dohodak od državnih hartija od vrijednosti i dohodak od obveznica ili obveznica zajma, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrijednosti ili obveznice, osim zateznih kamata zbog kašnjenja pri isplati;

2) autorske naknade su plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja:

- autorskog prava na književno, umjetničko ili naučno djelo uključujući kinematografske filmove i kompjuterski softver; i

- patenta, zaštitnog znaka, uzorka ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili obavještenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva;

3) dividende su dohodak od akcija ili drugih prava učešća u dobiti koja nijesu potraživanja duga;

4) konsalting usluge su usluge pravnih lica koja daju savjete i intelektualne usluge prilikom izvođenja privrednih, finansijskih i tehničkih projekata ili rade na nekom drugom projektu za određenu naknadu, kao i pravne, poreske, računovodstvene i revizorske usluge, koje strana pravna lica vrše za domaće subjekte uz naknadu i drugi oblik poslovnog savjetovanja ili konsultacija, osim usluga održavanja seminara, predavanja, radionica, i drugih sličnih metoda podučavanja, usluga inžinjera, arhitekata i sličnih usluga koje za rezultat imaju pisana dokumenta za postupanje (idejni i izvođački projekti, nacrti, uputstva i druga dokumenta za postupanje), usluge posredovanja i zastupanja, kao i usluge korišćenja raznih baza podataka;

5) usluge istraživanja tržišta su usluge prikupljanja tržišnih informacija, određivanja tržišnih karakteristika, mjerenje tržišnog potencijala, analiza učešća na tržištu, analiza prodaje, istraživanje trendova u poslovanju, kratkoročna i dugoročna predviđanja, ispitivanje konkurentskih ponuda, istraživanje cijena i testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu;

6) usluge revizije finansijskih izvještaja su usluge koje se odnose na postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Član 29c

(1) Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od drugog nerezidentnog pravnog lica i rezidentnog ili nerezidentnog fizičkog lica na teritoriji Crne Gore, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 21 do 24 ovog zakona, obračunava se i plaća porez po stopi od 9%, ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

(2) Porez iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode po osnovu izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine iz člana 29 stav 1 tačka 2 ovog zakona, koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku.

(3) Nerezidentno pravno lice-primalac prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana, dužan je da nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, sjedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udio ili hartije od vrijednosti, koje su predmet prodaje, odnosno sjedište ili prebivalište isplatioca prihoda po osnovu zakupa pokretne i nepokretne imovine, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu u roku od 30 dana, od dana ostvarivanja prihoda, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rješenje.

(4) Sadržaj poreske prijave iz stava 3 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za finansije".

Član 10

U članu 40, poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"(5) Prijavu iz stava 1 ovog člana poreski obveznik dužan je da podnese elektronskim putem."

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 28.12.2015.