Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Taksi prevoznici dužni su da od 1. februara 2020. godine imaju poreske registar kase

05.12.2019.


Imajući u vidu da Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017 i 46/2019 - dr. zakon) i Pravilnik o primjeni Zakona oporezu na dodatu vrijednost("Sl. list RCG", br. 65/2002, 13/2003, 59/2004, 79/2005 i 16/2006 i "Sl. list CG", br. 64/2008 - odluka US, 30/2013, 32/2015, 53/2017 i 84/2017) propisuju obavezu izdavanja računa kupcu za svaki izvršeni promet, te posjedovanja poreskih registar kasa za sve PDV obveznike koji promet naplaćuju u gotovini, kao i da je Uredbom o poreskoj registar kasi ("Sl. list CG", br. 31/2014) uređena upotreba poreske registar kase i način evidentiranja prometa preko iste, Poreska uprava obavijestila je taksi prevoznike koji posluju na teritoriji cijele Crne Gore da postoje svi preduslovi za primjenu ovih propisa i u djelatnosti taksi prevoza, te da su isti dužni da evidentiraju promet na zakonom propisan način.

Taksi prevoznici koji nijesu obveznici poreza na dodatu vrijednost, a koji promet proizvoda, odnosno usluga naplaćuju u gotovini, obavezni su promet iskazivati preko registar kasa ili putem posebnih računa, prethodno ovjerenih od strane nadležnog poreskog organa.

Poreska uprava je već godinama ulagala maksimalne napore da obezbijedi punu i neselektivnu primjenu navedenih zakonskih propisa, te pokazala razumijevanje prema stavu predstavnika taksi prevoznika da zbog specifičnosti taksi prevoza određeni tipovi poreskih registar kasa nijesu bili primjenjivi u taksi vozilima.

Međutim, Mašinski fakultet, kao certifikacioni organ, izdao je potvrdu da četiri tipa poreskih registar kasa, koje se mogu fiskalizovati od strane ovlašćenih distributera u Crnoj Gori, u potpunosti zadovoljavaju tehničke i funkcionalne karakteristike propisane Uredbom o poreskoj registar kasi za primjenu u taksi vozilima.

Imajući u vidu navedeno, ispunjeni su svi tehnički preduslovi za primjenu propisa, te je potrebno da obveznici koji se bave djelatnošću taksi prevoza nabave poreske registar kase i izvrše fiskalizaciju istih podnošenjem zahtjeva za fiskalizaciju poreskom organu, a preko ovlašćenog servisa.

Službenici Poreske uprave izvršiće fiskalizaciju poreskih kasa u skladu sa čl. 20 Uredbe u ovlašćenom servisu najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva za fiskalizaciju.

Treba naglasiti da će u cilju dosljedne i neselektivne primjene propisa prema svim poreskim obveznicima, uključujući i taksi prevoznike, Poreska uprava u narednom periodu, a počevši od 1. februara 2020. godine intenzivno vršiti aktivnosti inspekcijskog nadzora obveznika koji se bave taksi prevozom, te da će se prema obveznicima koji u ostavljenom roku ne usklade poslovanje sa Zakonom preduzimati mjere za sankcionisanje neregularnog poslovanja u vidu neposjedovanja poreskih registar kasa, neevidentiranja prometa ili neizdavanja fiskalnih računa.


IZVOR: Vebsajt Poreska uprava, 02.12.2019.


Naslov: Redakcija