Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donijeta Odluka o dodatku na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima

04.09.2017.


Vlada je na održanoj 38. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila je Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata s Izvještajem sa javne rasprave.

Predloženim sistemskim zakonom, kako je ocijenjeno u raspravi najvažnijim i najopsežnijim u dosadašnjem mandatu Vlade, definišu se sveobuhvatno oblasti planiranja prostora i načina i uslova izgradnje kao i legalizacije bespravnih objekata i to polazeći od strateškog opredjeljenja Crne Gore da racionalno, efikasno i održivo koristi svoje prirodne i stvorene resurse i da se razvija kao ekološka država u skladu sa principima održivog razvoja, kvalitetnije valorizacije prostora kao resursa prije svega kroz podsticanje preduzetničke inicijative i kreiranja boljih investicionih uslova za ulaganje stranog kapitala.

Među novinama koje sadrži zakonsko rješenje su: postojanje dvije vrste baznih planskih dokumenata (1) Prostornog plana Crne Gore kao strateškog dokumenta i opšte osnove organizacije i uređenja prostora Crne Gore i (2) Plana generalne regulacije Crne Gore koji ne sadrži grafički prikaz parcelacije već propisuje pravila parcelacije; ukidanje građevinske i upotrebne dozvole osim za složene objekte za koje se definišu posebni uslovi gradnje; omogućavanje početka gradnje objekata na osnovu prijave radova i dokumentacije; objedinjavanje tehničkog pregleda i stručnog nadzora; obaveza upisa objekta u katastar nepokretnosti prije korišćenja objekta; uvođenje pozicije glavnog državnog arhitekte i glavnog gradskog arhitekte; i primjena nove zemljišne politike koja uključuje i plaćanje naknade za neuređeno zemljište.

Izrada i donošenje planskih dokumenata kao i njihov sadržaj definisani su na način kojim se određuje isključiva nadležnost Države u izradi i donošenju ovih dokumenata. Kao instrumenti sprovođenja planskih dokumenata definisani su: urbanistički projekat i elaborat parcelacije.

U cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora, kao i stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta izgrađene sredine, očuvanja i zaštite prirodnog i urbanog pejzaža i podsticanja održivog razvoja predloženi zakon predviđa da Vlada donosi Državne smjernice razvoja arhitekture. U sklopu opredjeljenja da se dođe do najboljih idejnih arhitektonskih rješenja, a imajući u vidu ciljeve predloženog zakona – predviđen je institut javnog konkursa za objekte čiji je investitor država i za objekte u opštoj upotrebi.

Predloženim zakonom propisane su kao vrste tehničke dokumentacije: idejno rješenje; idejni projekat; glavni projekat i projekat izvedenog objekta.

Novine u oblasti legalizacije bespravnih objekata podrazumijevaju da je legalizacija moguća samo u slučaju u kojem je bespravni objekat predviđen planskim dokumentom ili važećim ili planom generalne regulacije Crne Gore, koji je državni planski dokument.

Predsjedednik Vlade je, zaključujući raspravu po ovoj tački, ocijenio da su Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao nosilac posla i ministar Pavle Radulović lično uložili ogroman napor koji je rezultirao kvalitetnim strateškim dokumentom.

Vlada je donijela Odluku o dodatku na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, kojom su obuhvaćena specifična radna mjesta, izložena naročito otežanim uslovima rada, odgovornostima, određenim ovlašćenjima i povećanom obimu posla. U cilju vrednovanja tih poslova i podsticanja zaposlenih, utvrđeno je da rukovodilac može odrediti dodatak na zaradu u visini do 30 odsto osnovne zarade. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uvećanju zarade državnih službenika koji obavljaju normativno – pravne poslove.

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura i data saglasnost za prenošenje 90 odsto udjela u zavisnoj kompaniji "Možura Wind Park" doo sa trenutnog vlasnika, odnosno kompanije "Enemalta plc" na kompaniju "Malta Montenegro Wind Power JV Ltd".

Vlada je usvojila Informaciju o izradi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018. – 2020. godina i donijela Odluku o obrazovanju radnog tima za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018. – 2020. godina, i za koordinatora tima imenovala dr Ninu Vujošević, savjetnicu predsjednika Vlade. Program ekonomskih reformi je dokument u kome Vlada predstavlja ekonomsku politiku za narednu godinu i srednjoročni period i osnovu za ekonomski dijalog sa Evropskom komisijom u procesu evropskih integracija.

Usvojena je i Informacija o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem i broju korisnika Programa koji su, nakon završetka stručnog osposobljavanja, nastavili radni angažman. Po ovoj tački dnevnog reda, Vlada je informisana da je prema podacima Poreske uprave, koji se odnose na prethodne četiri godine realizacije Programa, od ukupno 14.252 korisnika, 6.865 nastavilo radni angažman i nalaze se na evidenciji kao lica za koja se uplaćuju porezi, prirezi i doprinosi. Od ukupnog broja korisnika 35,64 odsto, odnosno 2.447 korisnika angažovano je u javnom sektoru. U privatnom sektoru angažovano je 4.418 korisnika Programa, odnosno 64,35 odsto u odnosu na ukupan broj visokoškolaca angažovanih u javnom i privatnom sektoru. Zahvaljujući Programu 4.211 lica sa stečenim visokim obrazovanjem dobilo je priliku za stručno osposobljavanje u periodu od 15. januara do 15. oktobra 2013. godine, dok se za isti period u 2014. godini stručno osposobljavalo 3.744 visokoškolaca, u 2015. godini 3.458, a u 2016. godine 3.452 visokoškolaca. U okviru petog ciklusa 3.274 lica je dobilo priliku da se stručno osposobljava. Za Program 2016/2017. godine poslodavci su pokazali izuzetno interesovanje oglašavanjem 9.173 slobodna mjesta, a za učešće se prijavilo ukupno 3.439 lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Vlada je usvojila Informaciju o otkupu jagnjadi i instrukciju o evidenciji otkupa i plaćanja PDV za 2017. godinu. Ovaj projekat je u prethodnom periodu imao veoma pozitivne efekte, imajući u vidu da poljoprivredni proizvođači, s jedne strane, realizuju tržišni višak jagnjadi, dok se penzionerima, s druge strane, omogućuje da se po povoljnim cijenama snabdiju kvalitetnim mesom.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period od 01. januar – 30. jun 2017. godine. Akcionim planom za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017-2018. godinu definisano je ukupno 96 mjera, a u periodu od 01. januara do 30. juna 2017. godine pratila se realizacija 57 mjera. Realizovano je 15 mjera, 3 mjere su djelimično realizovane, dok se u kontinuitetu, ili po potrebi realizovalo 37 mjera. Istovremeno, 2 mjere su nerealizovane. Pored izmjena u zakonodavnom okviru, između ostalog, u ovoj oblasti ojačani su i stručni kapaciteti predstavnika svih institucija koje mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima, unaprijeđen je sistem reintegracije potencijalnih žrtava i žrtava, otvoren Centar za edukaciju i stručnu obuku u okviru kojeg se sprovode reintegracioni programi za potencijalne i žrtve trgovine ljudima, obezbijeđena bolja informisanost cjelokupne javnosti, posebno ciljnih kategorija stanovništva.

Vlada je dala saglasnost na odredbe Predloga Statuta opštine u okviru Glavnog grada-Tuzi kojim se uređuje praznik opštine u okviru Glavnog grada-Tuzi i to 15. decembar Dan oslobođenja Tuzi od okupatorskih snaga tokom Drugog svjetskog rata.

Ministar prosvjete je u okviru Usmene informacije o aktuelnoj situaciji u vezi podudaranja dijela predmetnog programa za fizičko vaspitanje u Crnoj Gori i Hrvatskoj informisao Vladu da je u Zavodu za školstvo u toku izrada detaljnog izvještaja o podudarnosti programa, ali da je na osnovu do sada raspoloživih informacija, jasno da je najveći broj predmetnih programa u crnogorskoj reformi školstva autentičan; da kod nekih predmetnih programa postoje određene podudarnosti u tekstu koje se i dalje provjeravaju, a koje ne dovode u pitanje kvalitet same reforme, i da je evidentan propust koji je napravljen kod predmetnog programa za fizičko vaspitanje, jer je potvrđena značajna podudarnost ovog predmetnog programa sa istim u Hrvatskoj.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Marinu Vujačić za državnu sekretarku Ministarstva evropskih poslova i dala saglasnost da se za direktora Uprave pomorske sigurnosti, imenuje Safet Kočan.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.08.2017.


Naslov: Redakcija