Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA

Član 1

U Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07 i 30/12) u članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Crna Gora, državni organi i organi lokalne samouprave ne mogu biti odgovorni za krivično djelo, u smislu ovog zakona."

Član 2

U članu 3 stav 1, članu 34 stav 1 i članu 43 stav 4 poslije riječi "zakonika" dodaju se riječi: "Crne Gore".

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:

"Pravno lice je odgovorno za krivično djelo odgovornog lica koje je učinilo krivično djelo djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlašćenja, u namjeri da za to pravno lice ostvari kakvu korist ili kad je djelovanje odgovornog lica bilo u suprotnosti sa poslovnom politikom ili nalozima pravnog lica."

Član 4

U članu 22 stav 3 riječi: "Privrednog suda" zamjenjuju se riječima: "privrednih subjekata".

Član 5

U članu 28 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) zatvaranje objekata pravnog lica koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela;".

Član 6

Poslije člana 31 dodaje se novi član koji glasi:

"Zatvaranje objekata pravnog lica koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela

Član 31a

(1) Sud može zatvoriti objekat pravnog lica koji je korišćen za izvršenje krivičnog djela.

(2)          Mjera bezbjednosti iz stava 1 ovog člana, može se izreći pravnom licu ako bi dalja upotreba objekta pravnog lica koji je korišćen za izvršenje krivičnog djela predstavljala opasnost za život ili zdravlje ljudi ili bi bila štetna za privredno ili finansijsko poslovanje drugih pravnih lica ili za privredu, ili ako to zahtijevaju interesi opšte bezbjednosti ili razlozi morala.

(3)          Sud određuje trajanje mjere zatvaranja objekta pravnog lica koji je korišćen za izvršenje krivičnog djela koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude."

Član 7

Član 33 mijenja se i glasi:

"Osuda pravnog lica za određeno krivično djelo može imati za pravnu posljedicu prestanak, odnosno gubitak određenih prava ili zabranu sticanja određenih prava, u skladu sa zakonom i nastupa po sili zakona kojim je propisana."

Član 8

Poslije člana 33 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Vrste pravnih posljedica osude Član 33a

  • Pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava su:

1) prestanak vršenja određene djelatnosti ili poslova;

2) gubitak određenih dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija ili drugih oblika podsticaja koji se daju odlukom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

  • Pravne posljedice osude koje se odnose na zabranu sticanja određenih

prava su:

1) zabrana vršenja određene djelatnosti ili poslova; 2) zabrana učešća u postupku javnih nabavki;

3) zabrana učešća u postupku privatizacije privrednih subjekata;

4) zabrana sticanja određenih dozvola, odobrenja, koncesija, subvencija ili drugih oblika podsticaja koji se daju odlukom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

Početak i trajanje pravnih posljedica osude Član 33b

(1) Pravne posljedice osude nastupaju danom pravosnažnosti presude kojom je izrečena novčana kazna.

(2) Ako trajanje pravnih posljedica osude iz člana 33a stav 2 ovog zakona nije propisano posebnim zakonom, te pravne posljedice osude traju deset godina."

Član 9

U članu 36 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Od pravnog lica će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist, koji su pribavljeni krivičnim djelom."

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"(4) Ako oduzimanje iz stava 1 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom."

Član 10

U članu 42 stav 5 mijenja se i glasi:

"(5) Kaznenu evidenciju vodi organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde)."

Član 11

U poglavlju II OPŠTI DIO naziv potpoglavlja 8 i član 44 mijenjaju se i

glase:

"8. Primjena opšteg dijela Krivičnog zakonika Crne Gore

Shodna primjena odredaba Krivičnog zakonika Crne Gore Član 44

Na pravna lica se shodno primjenjuju odredbe opšteg dijela Krivičnog zakonika Crne Gore o: krivi čnom djelu (član 5), načinu izvršenja krivi čnog djela (član 6), vremenu izvršenja krivičnog djela (član 7), mjestu izvršenja krivičnog djela (član 8), krajnjoj nuždi (član 11), podstrekavanju (član 24), pomaganju (član 25), granicama odgovornosti i kažnjivosti saučesnika (član 27), kažnjavanju podstrekača i pomagača za pokušaj i lakše krivično djelo (član 28), svrsi kažnjavanja (član 32), svrsi uslovne osude (član 54), opozivanju uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog djela (član 56), opozivanju uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza (član 57), rokovima za opozivanje uslovne osude (član 58), trajanju zaštitnog nadzora (član 63), posljedicama neispunjavanja obaveze zaštitnog nadzora (član 64), zaštiti oštećenog (član 114), toku i prekidu zastarijevanja krivičnog gonjenja (član 125), toku i prekidu zastarijevanja izvršenja kazne i mjere bezbijednosti (član 128), vremenskom važenju krivičnog zakonodavstva (član 133) i značenju izraza (član 142), ako ovim zakonom nije drukčije određeno."

Član 12

U članu 56 stav 2 riječi: "obaveznom braniocu" zamjenjuju se riječima: "obaveznoj odbrani".

Član 13

U članu 57 stav 1 riječi: "člana 243 stav 1" zamjenjuju se riječima: "člana 271 st. 1 i 2".

Član 14

U članu 58 riječi: "članu 274" zamjenjuju se riječima: "čl. 292 i 450".

Član 15

U članu 60 riječi: "članu 369" zamjenjuju se riječima: "članu 379".

Član 16

U članu 62 stav 1 riječi: "izvršnom postupku" zamjenjuju se riječima: "izvršenju i obezbjeđenju", a riječi: "člana 216 st. 2 i 3" zamjenjuju se riječima: "člana 243 st. 2 i 3".

U stavu 3 riječi: "Privrednog suda" zamjenjuju se riječima: "privrednih subjekata".

Član 17

Poslije člana 64 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 64a

Kaznenu evidenciju iz člana 42 ovog zakona, koja je do stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, vođena u Centralnom registru privrednih subjekata, preuzeće Ministarstvo pravde najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Do preuzimanja kaznene evidencije, u smislu stava 1 ovog člana, sudovi, organi nadležni za izvršenje krivičnih sankcija i drugi nadležni organi dostavljaju podatke Ministarstvu pravde i Centralnom registru privrednih subjekata, a uvjerenja iz kaznene evidencije izdaje Centralni registar privrednih subjekata."

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela stupio je na snagu početkom 2007. godine. Od stupanja na snagu Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, i 30/12) do sada je jednom mijenjan i to 2012. godine.

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela nastao je u prvom redu kao rezultat međunarodno pravnih obaveza preuzetih od strane Crne Gore, zatim kao posljedica društvenog razvoja gdje se pokazalo neophodnim propisati i krivičnopravnu odgovornost pravnih lica.

U okviru pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u Poglavlju 24 "Pravda, sloboda i bezbjednost" u cilju potpunog usklađivanja Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela sa Okvirnom odlukom Savjeta EU 2008/841/JHA o borbi protiv organizovanog kriminala od 24. oktobra 2008. godine, Crna Gora se obavezala da Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela proširi katalog mjera bezbjednosti i pravnih poljedica osude.

Navedenom Okvirnom odlukom Savjeta EU od 24. oktobra 2008. godine u članu 6 predviđene su vrste kazni i drugih ne kaznenih mjera koje se mogu izreći pravnim licima.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela se ne dira u osnovni koncept Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, koji je već usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije i dokumentima Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, kao izvorima međunarodnog krivičnog prava.

Najznačajniji dokumenti Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija uzeti u obzir tokom izrade ovog zakona su:

  • Preporuka Komiteta ministara Savjeta Evrope br. R (88) 18 od 20. oktobra 1988. godine o uvođenju krivične odgovornosti pravnih lica;
  • Evropska konvencija za zaštitu životne sredine kroz krivično pravo iz 1998. godine (član 9);
  • Krivičnopravna konvencija o korupciji iz 1999. godine (član 18);
  • Konvencija o računarskom kriminalu iz 2001. godine (član 12);
  • Konvencija Ujedinjenih Nacija protiv korupcije iz 2003. godine (član 26).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim dokumentom Evropske unije:

  • Okvirna odluka Savjeta EU 2008/841/JHA o borbi protiv organizovanog kriminala od 24. oktobra 2008. godine.

Okvirna odluka Savjeta EU 2008/841/JHA o borbi protiv organizovanog kriminala obavezuje da sve država članica preduzmu potrebne mjere kojima se garantuje da pravna lica mogu biti odgovorna za krivi čna djela, kao i da u svojim nacionalnim zakonodavstvima predvide učinkovite, srazmjerne i odvraćajuće kazne, koje uključuju kazne ili ne-kaznene mjere, kao što su: oduzimanje prava na državne povlastice ili podsticaje; privremena ili trajna zabrana obavljanja poslovnih djelatnosti; sprovo đenje sudskog nadzora; sudska likvidacija; privremeno ili trajno zatvaranje objekata koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Čl. 1, 2, 4 i 11 Zakona vrši se tehničko i terminološko usaglašavanje.

Članom 3 Zakona izvršena je izmjena u pogledu proširenja osnova odgovornosti pravnih lica za krivična djela na način da što je osnov odgovornosti proširen i na slučajeve kada je djelovanje odgovornog lica bilo u suprotnosti sa poslovnom politikom ili nalozima pravnog lica, bez obzira da li je stečena kakva korist za pravno lice.

Navedenom izmjenom Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela usaglasiće se sa FATF Specijalnom preporukom II (SR.II) - Inkriminacija finansiranja terorizma, a na šta je ukazano u Izvještaju o četvrtoj rundi evaluacije sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma za Crnu Goru, koji je sačinio komitet eksperata Savjeta Evrope MONEYVAL.

Čl. 5 do 8 Zakona izvršene su izmjene i dopune zakona u cilju usaglašavanja sa Okvirnom odlukom Savjeta EU 2008/841/JHA o borbi protiv organizovanog kriminala od 24. oktobra 2008. godine, tj. izvršeno je usaglašavanje sa članom 6 tač. a) i e). Naime, član 6 navedene Okvirne odluke propisuje sljedeće vrste kazni i drugih ne kaznenih mjera koje se mogu izreći pravnim licima: a) oduzimanje prava na državne povlastice ili podsticaje; b) privremena ili trajna zabrana obavljanja poslovnih djelatnosti; c) sprovođenje sudskog nadzora; d) sudska likvidacija; e) privremeno ili trajno zatvaranje objekata koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela.

Budući da važeći Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ne propisuje mogućnost oduzimanja/uskraćivanja prava na državne povlastice ili podsticaje niti mogućnost privremenog ili trajnog zatvaranja objekata koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela u članu 5 Zakona uvedena je nova mjera bezbjednosti - Zatvaranje objekata pravnog lica koji su korišćeni za izvršenje krivičnog djela, koja je razrađena u članu 6 Zakona.

Navedena mjera bezbjednosti može izreći pravnom licu ako bi dalja upotreba objekta pravnog lica koji je korišćen za izvršenje krivičnog djela predstavljala opasnost za život ili zdravlje ljudi ili bi bilo štetno za privredno ili finansijsko poslovanje drugih pravnih lica ili za privredu, ili ako to zahtijevaju interesi opšte bezbjednosti ili razlozi morala. Sud određuje trajanje mjere zatvaranja objekta pravnog lica koji je korišćen za izvršenje krivičnog djela koje ne može biti kraće od šest mjeseci niti duže od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude.

Čl. 7 i 8 zakona preciznije se definiše nastupanje pravnih posljedica osude i dopunjene su vrste pravnih posljedica osude. Pored postojećih uvedene su i nove pravne posljedice osude i to:

‐            zabrana učešća u postupku javnih nabavki i

‐            zabrana učešća u postupku privatizacije privrednih subjekata.

Takođe, izvršena je dopuna pravne poljedice osude - zabrana sticanja određenih dozvola, odobrenja, koncesija koje izdaju državni organi na način što je dodata i zabrana sticanja određenih subvencija ili drugih oblika podsticaja koji se daju odlukom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave.

Članom 9 Zakona preciznije je određena mogućnost oduzimaja ekvivalentne vrijednosti imovinske koristi.

Članom 10 Zakona izvršena je izmjena u smislu da kaznenu evidenciju pravnih lica neće više voditi Centralni registar privrednih subjekata, pri Poreskoj upravi, već Ministarstvo pravde, koje je inače nadležno za vođenje kaznene evidencije fizičkih lica.

Čl. 12 do 16 Zakona izvršeno je terminološko i tehničko usklađivanje sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Čl. 17 i 18 Zakona propisane su prelazne i završne odredbe. Predviđeno je da će kaznenu evidenciju pravnih lica, koja se trenutno vodi u Centralnom registru privrednih subjekata, preuzeti Ministarstvo pravde najkasnije do 31. decembra 2016. godine. Međutim, do preuzimanja kaznene evidencije, sudovi, organi nadležni za izvršenje krivičnih sankcija i drugi nadležni organi dostavljaju podatke Ministarstvu pravde i Centralnom registru privrednih subjekata, a uvjerenja iz kaznene evidencije izdaje Centralni registar privrednih subjekata.

Takođe, predviđeno je da će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 03.03.2016.

 

PREGLED ODREDBI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DJELA KOJA SE MIJANJAJU

Isključenje i ograničenje odgovornosti

Član 2

(1)          Crna Gora (u daljem tekstu: Crna Gora), državni organi i organi lokalne samouprave ne mogu biti odgovorni za krivično djelo.

(2)          Pravno lice kome je zakonom povjereno vršenje javnih ovlašćenja nije odgovorno za krivično djelo koje je učinjeno u vršenju tih ovlašćenja.

Krivična djela za koja odgovaraju pravna lica

Član 3

Pravna lica mogu odgovarati za krivična djela iz posebnog dijela Krivičnog zakonika i za druga krivična djela propisana posebnim zakonom, ako su ispunjeni uslovi za odgovornost pravnog lica propisani ovim zakonom.

Osnov odgovornosti pravnog lica

Član 5

Pravno lice je odgovorno za krivično djelo odgovornog lica koje je djelujući u ime pravnog lica u okviru svojih ovlašćenja učinilo krivič no djelo u namjeri da za to pravno lice ostvari kakvu korist. Odgovornost pravnog lica postoji i onda kada je djelovanje tog odgovornog lica bilo u suprotnosti sa poslovnom politikom ili nalozima pravnog lica.

Prestanak pravnog lica

Član 22

(1)          Kazna prestanak pravnog lica se može izreći ako je djelatnost pravnog lica u cjelini ili u znatnoj mjeri bila u funkciji vršenja krivičnog djela.

(2)          Sa izrečenom kaznom prestanak pravnog lica, za privredna društva sprovešće se postupak likvidacije.

(3)          Pravno lice prestaje da postoji brisanjem iz Centralnog registra Privrednog suda ili drugog registra koji vodi nadležni državni organ.

(4)          Ako je izrečena kazna iz stava 1 ovog člana, prestala imovina privrednog društva i imovina drugog pravnog lica će se oduzeti u korist Crne Gore.

Vrste mjera bezbjednosti

Član 28

(1)          Za krivična djela za koja su odgovorna pravna lica mogu se izreći sljedeće mjere bezbjednosti:

1)            sačinjavanje i sprovođenje programa djelotvornih, neophodnih i razumnih mjera;

2)            oduzimanje predmeta;

3)            javno objavljivanje presude;

4)            zabrana obavljanja određenih privrednih ili drugih djelatnosti.

(2)          Sud može pravnom licu izreći jednu ili više mjera bezbjednosti kad postoje zakonom predviđeni uslovi za njihovo izricanje.

(3)          Zabrana obavljanja određenih privrednih ili drugih djelatnosti ne može se izreći uz uslovnu osudu.

Nastupanje pravnih posljedica osude

Član 33

(1) Pravne posljedice osude za pravno lice nastupaju danom pravosnažnosti presude kojom je izrečena novčana kazna, i to:

1)            zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu dozvole, licence, ovlašćenja ili koncesije izdate od strane državnih organa;

2)            zabrana dobijanja dozvole, licence, ovlašćenja ili koncesije koje izdaju državni organi.

(2) Pravne posljedice osude iz stava 1 tačka 2 ovog člana mogu se propisati u trajanju najduže do deset godina.

Rokovi zastarjelosti

Član 34

(1) Rok zastarjelosti krivičnog gonjenja pravnog lica računa se prema kazni propisanoj za odgovorno lice koje je izvršilo krivično djelo. Krivično gonjenje se ne može preduzeti kada protekne rok zastarjelosti propisan u članu 124 Krivičnog zakonika.

(2)          Izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne:

1)            tri godine od osude na novčanu kaznu;

2)            osam godina od osude na kaznu prestanka pravnog lica.

(3)          Izvršenje mjere bezbjednosti zastarijeva:

1)            kad protekne pet godina od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena mjera oduzimanje predmeta;

2)            kad protekne tri mjeseca od dana pravosnažnosti sudske odluke kojom je izrečena mjera javno objavljivanje presude;

3)            kad protekne vrijeme za koje je pravnom licu izrečena mjera sačinjavanje i sprovođenje programa djelotvornih, neophodnih i razumnih mjera, računajući od dana pravosnažnosti sudske odluke;

4)            kad protekne vrijeme za koje je pravnom licu izrečena mjera zabrana obavljanja određene privredne ili druge djelatnosti, računajući od dana pravosnažnosti sudske odluke.

Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi

Član 36

(1)          Od pravnog lica će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni krivičnim djelom, a ako oduzimanje nije moguće, pravno lice će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.

(2)          Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom oduzeće se i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

(3)          Ako je krivičnim djelom pribavljena imovinska korist za drugog ta korist će se oduzeti.

Davanje podataka iz kaznene evidencije

Član 42

(1)          Kaznena evidencija sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište pravnog lica; djelatnost pravnog lica, registarski i matični broj pravnog lica, podatke o učinjenom krivičnom djelu; podatke o kaznama, uslovnoj osudi, mjerama bezbjednosti; podatke o odgovornom licu koje je učinilo krivično djelo zbog kojeg je osuđeno pravno lice; oproštene kazne koje se odnose na osuđeno pravno lice za koje se kaznena evidencija vodi, kao i podatke o pravnim posljedicama osude; kasnije izmjene podataka sadržanih u kaznenoj evidenciji; podatke o izvršenoj kazni i poništenju evidencije o pogrešnoj osudi.

(2)          Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati samo sudu, državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv pravnog lica koje je ranije bilo osuđeno, organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posljedica osude, kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.

(3)          Podaci iz kaznene evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i državnom organu i pravnom licu, ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu.

(4)          Pravnom licu se, na njegov zahtjev, mogu dati podaci o njegovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su mu potrebni radi ostvarivanja prava u inostranstvu.

(5)          Kaznenu evidenciju vodi Centralni registar Privrednog suda.

Uslovi za primjenu Zakona

Član 43

(1)          Na domaće i strano pravno lice koje je odgovorno za krivično djelo učinjeno na teritoriji Crne Gore primjenjuje se ovaj zakon.

(2)          Na strano pravno lice koje je odgovorno za krivično djelo učinjeno u inostranstvu na štetu Crne Gore, njenog državljanina ili domaćeg pravnog lica primjenjuje se ovaj zakon.

(3)          Ovaj zakon se primjenjuje i na domaće pravno lice koje je odgovorno za krivično djelo učinjeno u inostranstvu.

(4)          U slučaju iz st. 2 i 3 ovog člana neće se primijeniti ovaj zakon, ukoliko su ispunjeni posebni uslovi iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika.

Shodna primjena odredaba Krivičnog zakonika

Član 44

Na pravna lica se shodno primjenjuju odredbe opšteg dijela Krivičnog zakonika o: krivičnom djelu (član 5), načinu izvršenja krivi čnog djela (član 6), vremenu izvršenja krivičnog djela (član 7), mjestu izvršenja krivičnog djela (član 8), djelu malog značaja (član 9), krajnjoj nuždi (član 11), podstrekavanju (član 24), pomaganju (član 25), granicama odgovornosti i kažnjivosti saučesnika (član 27), kažnjavanju podstrekača i pomagača za pokušaj i lakše krivično djelo (član 28), svrsi kažnjavanja (član 32), svrsi uslovne osude (č lan 54), opozivanju uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog djela (član 56), opozivanju uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza (član 57), rokovima za opozivanje uslovne osude (član 58), trajanju zaštitnog nadzora (član 63), posljedicima neispunjavanja obaveze zaštitnog nadzora (član 64), zaštiti oštećenog (član 114), toku i prekidu zastarijevanja krivičnog gonjenja (član 125), toku i prekidu zastarijevanja izvršenja kazne i mjere bezbijednosti (član 128), vremenskom važenju krivičnog zakonodavstva (član 133) i značenju izraza (član 142), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Branilac

Član 56

(1)          Okrivljeno pravno lice, uz predstavnika, može imati i branioca.

(2)          Odredbe Zakonika o krivičnom postupku o obaveznom braniocu se ne primjenjuju na okrivljeno pravno lice.

(3)          Okrivljeno pravno lice i okrivljeno odgovorno lice mogu imati zajedničkog branioca, ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima njihove odbrane.

Odbacivanje krivične prijave

Član 57

(1)          Osim osnova za odbacivanje krivične prijave iz člana 243 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, državni tužilac će odbaciti krivičnu prijavu protiv pravnog lica i u slučaju da ne postoji osnov odgovornosti pravnog lica predviđen u članu 5 ovog zakona.

(2)          Kad državni tužilac nađe da nema osnova da preduzme gonjenje za krivično djelo dužan je da, u roku od osam dana, o tome obavijesti oštećenog i da ga uputi da može sam preduzeti gonjenje, osim u slučajevima iz člana 46 i člana 47 stav 5 ovog zakona. Ovako će postupiti i sud ako je donio rješenje o obustavi postupka usljed odustanka državnog tužioca od gonjenja.

Sadržaj optužbe

Član 58

Optužnica, odnosno optužni predlog protiv pravnog lica mora, pored elemenata propisanih u članu 274 Zakonika o krivičnom postupku, sadržati naziv pod kojim pravno lice nastupa u pravnom prometu, njegovo sjedište, registarski i matični broj, ime i prezime njegovog predstavnika i osnov odgovornosti pravnog lica.

Pismena izrada presude

Član 60

Pored djelova predviđenih u članu 369 Zakonika o krivičnom postupku, pisano izrađena presuda mora sadržati:

1)            u uvodu presude naziv pod kojim pravno lice nastupa u pravnom prometu, njegovo sjedište, registarski i matični broj, ime i prezime njegovog predstavnika koji je prisustvovao glavnom pretresu;

2)            u izreci presude naziv pod kojim pravno lice nastupa u pravnom prometu, njegovo sjedište, registarski i matični broj, odluku kojom se okrivljeno pravno lice oglašava odgovornim za krivično djelo za koje se tereti, kojom se oslobađa od odgovornosti za to djelo, odnosno kojom se optužnica odbija.

Mjere obezbjeđenja

Član 62

(1)          U cilju obezbjeđenja izvršenja oduzimanja imovinske koristi, sud može, na predlog nadležnog tužioca, protiv okrivljenog pravnog lica odrediti privremenu mjeru obezbjeđenja u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku. U tom slučaju shodno se primjenjuju odredbe člana 216 st. 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku.

(2)          Ako okolnosti opravdavaju sumnju da će se u okviru okrivljenog pravnog lica ponovo izvršiti djelo za koje postoji osnovana sumnja da je za njega odgovorno to pravno lice ili neko drugo slično djelo, sud može u istom postupku, pored mjera iz stava 1 ovog člana, privremeno zabraniti okrivljenom pravnom licu obavljanje jedne ili više određenih privrednih djelatnosti, odnosno drugih djelatnosti.

(3)          Ako je protiv pravnog lica pokrenut krivični postupak, sud može, na predlog državnog tužioca ili po službenoj dužnosti, zabraniti izmjene statuta koje bi dovele do brisanja okrivljenog pravnog lica iz Centralnog registra Privrednog suda ili drugog registra koji vodi nadležni državni organ. Zabrana se upisuje u Centralni registar Privrednog suda ili drugi registar koji vodi nadležni državni organ.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 03.03.2016.