Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Uprava za javne nabavke pozvala je obveznike da sačine plan javnih nabavki za 2016. godinu i dostave ga radi objavljivanja, najkasnije do 31. januara 2016. godine


 Uprava za javne nabavke pozvala je obveznike da sačine plan javnih nabavki za 2016. godinu i dostave ga radi objavljivanja, najkasnije do 31. januara 2016. godine, saopštila je pomoćnik direktora te institucije, Mara Bogavac.

Ona je rekla da je razlog za to što nijedan naručilac ne može da pokrene postupak javne nabavke ako ona nije predviđena planom i ako za nju nijesu obezbijeđena finansijska sredstva budžetom, redovnim poslovanjem ili iz drugih izvora prihoda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015).

"Zakonom je uređena sadržina plana, mogućnost izmjene, odnosno dopune plana, pet dana prije pokretanja postupka javne nabavke, osim u slučajevima rebalansa budžetskih sredstava", rekla je Bogavac.

 Podzakonskom regulativom, tačnije Pravilnikom o standardnim obrascima utvrđen je obrazac plana, a na portalu javnih nabavki nalazi se taj dokument koji naručilac sam kreira i prosljeđuje naposredno, elektronski i poštom nadležnom organu radi objavljivanja.

"Svaki naručilac korisnik budžeta Crne Gore je, osim toga, u obavezi da pribavi saglasnost na plan javnih nabavki od Ministarstva prije dostavljanja ovog dokumenta Upravi za javne nabavke, osim za Skupštinu i organe sudske vlasti, a saglasnost na plan javnih nabavki organa jedinice lokalne samouprave od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave", navela je Bogavac.

 Plan javnih nabavki donosi ovlašćeno lice, odnosno organ upravljanja naručioca.

"U slučaju da javna nabavka traje više godina, sredstva za obaveze koje dospjevaju u narednim godinama moraju biti ugovorena u skladu sa propisima kojima se uređuje budžet", dodala je Bogavac.

Ona je, s tim u vezi, navela zakonsku mogućnost da naručilac može izuzetno da započne postupak javne nabavke i kada u cjelosti nijesu obezbijeđena finansijska sredstva za javnu nabavku, i to u slučajevima kada se kroz postupak nabavljaju i finansijska sredstva za realizaciju ugovora o javnoj nabavci, kada je u toku postupak javne nabavke, koji zahtijeva plaćanje u narednim godinama, potrebno je pribaviti saglasnost, odnosno odobrenje u skladu sa propisima kojima se uređuje budžet i kada se postupak završava zaključavanje okvirnog sporazuma, kojim se ne stvara ugovorna obaveza.

"U vezi sa planom, podsjećamo na Zakonom uređenu nadležnost inspektora za javne nabavke, koji obavlja inspekcijski nadzor u odnosu na donošenje izmjene, dopune i objavljivanje plana javnih nabavki u slučaju da naručilac do 31. januara tekuće fiskalne, odnosno finansijske godine ne sačini plan javnih nabavki i ne dostavi ga nadležnom organu radi objavljivanja na portalu, čini prekršaj i može se izreći novčana kazna za preduzeće od dvije hiljade eura do 20 hiljada eura, odgovornoj osobi u preduzeću od 200 do dvije hiljade eura, odnosno za preduzetnika od 400 do šest hiljada eura", objasnila je Bogavac.

Izvor: Vebsajt RTCG, 31.12.2015.