Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, donijet veći broj uredbi

02.07.2018.


Premijer Duško Marković je na početku 83. sjednice Vlade Crne Gore izrazio zadovoljstvo rezultatima rasta Bruto domaćeg proizvoda u I kvartalu ove godine od 4,5 odsto rekavši da je to rezultat na koji možemo da budemo ponosni tim prije što je ostvaren u kvartalu u kojem je zbog praznika i početka godine najteže zavrijediti uspjeh.

"Imamo dobru stopu rasta na koju treba da budemo ponosni. Ona nije rezultat sticaja okolnosti nego posvećenosti Vlade, ministarstava i vaših timova. Neka to bude vodilja i nama i našim timovima ne samo da očuvamo ovaj nivo nego u naporima da pokušamo do kraja godine da dostignemo rast od 5 odsto" - rekao je na početku sjednice predsjednik Vlade Duško Marković.

Vlada je usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi kojom je obuhvaćena realizacija ekonomske politike u 2017. i I kvartalu 2018. godine. Prilikom predstavljanja Analize istaknuto je da je prema kvartalnim preliminarnim podacima Monstat-a, BDP u 2017. godini iznosio 4.236,6 miliona eura, uz realni rast od 4,4 odsto, kao i da su mjere fiskalne konsolidacije u prvoj godini primjene dale pozitivne rezultate.

Donijeta je Komunikaciona strategija - Crna Gora članica NATO-a za period do 2020. godine sa Akcionim planom sprovođenja Strategije do kraja 2018. godine. Prvim strateškim dokumentom određuju se pravci, ciljevi, kanali i drugi parametri komunikacije Crne Gore kao članice NATO-a koji su usklađeni sa prioritetima naše zemlje u Alijansi i usmjereni kako ka unutrašnjoj tako i ka vanjskoj javnosti, ali i posebno na djelovanje unutar sistema državne uprave.

Komunikaciona strategija je koncipirana kao krovni strateški dokument kojim se određuju smjernice za sprovođenje komunikacionih aktivnosti čiji je glavni cilj unapređenje percepcije Crne Gore kao članice NATO-a i to kroz podizanje nivoa opšte informisanosti i razumijevanja svih aspekata članstva Crne Gore u NATO-u. Pristup određen Strategijom podrazumijeva izbjegavanje formi klasične kampanje sa promotivnim aktivnostima i moderniji pristup kojim se akcenat stavlja na društvene mreže, kratke efektne poruke, video sadržaje i manje javne događaje prilagođene konkretnim ciljnim javnostima.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi sa osnivanjem Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na teritoriji nekadašnje SFRJ od 1. 1. 1991- 31. 12. 2001.(REKOM) kojom je, u skladu sa najavom premijera na prošlonedeljnom sastanku sa predstavnicima Inicijative kada je premijer izrazio apsolutnu podršku Crne Gore Inicijativi Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo da nastavi aktivnosti u cilj u potpisivanja Sporazuma / Deklaracije o osnivanji REKOM-a. Predsjednik Marković je istakao da pristupanje Crne Gore ovoj inicijativi predstavlja jasnu poziciju države i njene ukupne politike, kao i da je Crna Gora i ranije bila predvodnica ovakvog opredeljenja. Predviđeno je da se REKOM ustanovi kao međudržavna komisija koju osnivaju države nastale na teritoriji bivše SFRJ. Glavni zadatak komisije, kao vansudskog tijela, će biti da istraži navode o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u vezi sa ratom, poimenično potpiše sve ratne žrtve i žrtve krivičnih djela u vezi sa ratom, prikupi podatke o logorima i drugim mjestima prisilnog zatvaranja. Regionalna komisija će biti nezavisna od svojih osnivača i finansiraće se iz donacija.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Izmjenama se, između ostalog, nacionalno zakonodavstvo dalje usaglašavanja sa legislativom Evropske unije i stvara potreban pravni okvir za donošenje nedostajućih podzakonskih akata, kao i usklađivanje već donešenih. Konkretniji cilj je sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda uticaja, odnosno, stvaranje uslova za razumno i pravično korišćenje voda.

Donijeta je Uredba o bližim kriterijumima održivosti za biogoriva i biotečnosti za ostvarivanje obaveznog udjela energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije. Uredbom se upotpunjuje pravni okvir za utvrđivanje uslova koje treba da ispunjava akreditovano pravno lice za ispitivanje kriterijuma održivosti, kаo i postupci provjere ispunjavanja kriterijuma održivosti.

Vlada je donijela Uredbu o obaveznom udjelu biogoriva u sektoru saobraćajakojom se utvrđuju vrste, sadržaj, kvalitet i udio biogoriva koji se stavlja na tržište radi postizanja obaveznog udjela obnoviljivih izvora energije u sektoru saobraćaja, kao i obaze energetskih subjekata koji se bave trgovinom naftnim derivatima namijenjenim sektoru saobraćaja. Crna Gora ima obavezu da implementira pravnu tekovinu EU iz oblasti energetike koja podrazumijeva obavezu da minimalno 10 odsto finalne energije koja se koristi u saobraćaju bude proizvedeno iz obnovljivih izvora.

Radi sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanja sa propisima Evropske unije, donijeta je Uredba o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani.

Vlada je donijelaUredbu o uslovima za za odlaganje naplate naplate poreskih i neporeskih potraživanja kojom je definisano da se poreskom dužniku za dug nastao poslije 15. februara 2017. godine, odnosno poslije objavljivanja javnog poziva za reprogram, može ododbriti odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, ako dug iznosi najmanje: za fizičko lice - 500 eura, preduzetnika i malo pravno lice - 2.000 eura, srednje pravno lice - 20.000 eura i veliko pravno lice - 50.000 eura. Poreskom dužniku koji ispunjava propisane uslove može se odložiti naplata poreskog duga za 6 mjeseci ili odobriti plaćanje u 24 jednakih mjesečnih rata.

Donijeta je iUredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih prava u novčanim sredstvima za 2018. godinu. Obeštećenje bivšim vlasnicima isplaćuje u jednogodišnjim ratama, odnosno 15. jula svake godine. Sredstva nepohodna za isplatu godišnje rate, predviđena budžetom za 2018. godinu, iznose 2.500.000 eura.

Usvojena je Odluka o izradi kapitalnog budžeta i utvrđivanju i vrednovanju kriterijuma za izbor kapitalnih projekata. Jedan od ciljeva donošenja nove Odluke je da se podstakne nastavak započetih projekata, kao i projekata spremnih za realizaciju u smislu zadovoljenja svih postavljenih uslova i kriterijuma, da bi se projekat mogao finansirati iz kapitalnog budžeta. Odluka je urađena tako da predstavlja upustvo prilikom pripreme i planiranja kapitalnog budžeta, odnosno da pruži smjernice potrošačkim jedinicama na koji način i koje projekte mogu da kandiduju za finansiranje iz kapitalnog budžeta države.

Vlada donijela Strategiju razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godinas Planom realizaciije Strategije za period 2018-2019. godina i dala punu podršku politikama koje sprovodi Ministarstvo sporta. Strategijom je predviđeno da u narednom četvorogodišnjem periodu značajne aktivnosti budu usmjerene na razvoj dječijeg sporta, kao jednog od najvažnijih segmenata sporta uopšte. Veoma značajan segment sportske oblasti je i zdravstvena sposobnost sportista, koja mora biti jedan od glavnih preduslova za bavljenje sportom. Drugi važan preduslov za bavljenje sportom je postojanje adekvatne sportske infrastrukture.

Strategija razvoja sporta usmjerena je i na promociju Crne Gore kroz sportsku aktivnost i djelatnost. Crna Gora koja je od obnove nezavisnosti 2006. godine ostvarila brojne zapažene sportske rezultate, kako reprezentativne tako i klupske, pokazala je jasnu namjeru da oblast sporta izdigne na viši nivo, stvarajući uslove sportistima i sportskim radnicima da nastave rad na promociji Crne Gore. Crnogorski sportisti su svojevrsni nacionalni brend po kojem je Crna Gora prepoznatljiva u svijetu, te će stoga aktivnosti u narednom periodu biti usmjerene i ka unaprijeđenju promocije naše države kroz sport.

Vlada je donijela Nacionalni program razvoja kinematografije 2018 - 2023. i usvojila Akcioni plan za 2018. godinu. Program predstavlja strateški dokument u kojem su, polazeći od aktuelnog stanja u ovoj oblasti, definisani ciljevi i prioriteti njenog razvoja u petogodišnjem periodu. U Akcionom planu za 2018. godinu planirane su mjere i aktivnosti koje su fokusirane na jačanje pravnog i institucionalnog okvira, unapređenje kinematografskih djelatnosti i obima produkcije, valorizaciju kinematografske baštine, unapređenje komplementarnih djelatnositi,suzbijanje piraterije, međunarodnu saradnju i promociju crnogorske kinematografije, kao i stabilne izvore finansiranja kinematografije.

U cilju ostvarivanja dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite i boljeg upravljanja cjelokupnim zdravstvenim sistemom, donijeta je Startegija razvoja Integralnog zdravstvenog Informacionog sistema i e-zdravlja za period 2018-2023. godine s Akcionim planom za period 2018-2021. godine. Strateški pristup u planiranju razvoja informacionog sistema u zdravstvu ima za cilj maksimalno korišćenje potencijala informaciono-komunikacionih tehnologija i usmjeravanje aktivnosti svih učesnika u sistemu zdravstva, kako bi se zajedničkim djelovanjem doprinijelo ostvarenju jasne i konkretne vizije zdravstvenog sistema, na dobrobit građana, zdravstvenih radnika i društva u cjelini.

Vlada je usvojila Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 - 2020. godine sa Akcionim planom. Ovaj dokument predstavlja sveobuhvatni strateški okvir za unaprjeđenje stanja u oblasti javnih finansija, kako bi se obezbijedila fiskalna održivost i pravilno upravljanje. Ciljevi Programa su: unapređenje sistema javnih finansija u Crnoj Gori i spremnosti da se identifikuje, preduprijedi i upravlja fiskalnim rizicima, prekomjernim fiskalnim deficitima i štetnim makroekonomskim neravnotežama. Reforma treba da obezbijedi struktuisanje javne potrošnje na način da maksimizira razvojni uticaj na privredu i osigura bolji kvalitet života svih građana, kao i usaglašavanje propisa sa pravnom tekovinom EU.

Donijet je i Program jačanja ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta u naučnoistraživačkim ustanovama u Crnoj Gori 2018-2020, kojim su definisani ključni izazovi na koje je potrebno djelovati adekvatnim mjerama i instrumentima: kreiranje povoljnijeg ambijenta za angažovanje istraživača; povećanje kvaliteta i uvećanje naučnoistraživačkog kadra i umrežavanje i internacionalizacija. Takođe, definisane su mjere, zaključci i preporuke koje je neophodno sprovesti uz kooperaciju svih nadležnih institucija.

Usvojen je Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore za 2017. godinu. Izvještaj je pripremljen na osnovu pojedinačnih izvještaja korisnika sredstava budžeta Crne Gore i korisnika sredstava budžeta opština o sprovođenju aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola i o radu unutrašnje revizije u javnom sektoru. Konstatovano je, pored ostalog, da je tokom 2017. godine ostvaren napredak u pogledu broja raspoređenih unutrašnjih revizora i uspostavljanju procesa upravljanja rizicima jer je 48,9 odsto korisnika sredstava budžeta usvojilo registar rizika.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu realizacije preporuka iz izvještaja revizora Evropske komisije za programe koji se realizuju kroz decentralizovano i/ili indirektno upravljanje IPA fondovima sa relevantnim akcionim planovima, kao i posebne informacije o realizaciji aktivnosti i projekata koji se realizuju kroz ovaj sistem i projekata iz oblasti saobraćaja u okviru sprovođenja instrumenta pretpristupne pomoći.

Usvojena je Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata IV-A (FI 89.293 (ME)) s Predlogom ugovora o finansiranju, kojim se obezbjeđuje ukupno 150 miliona eura za finansiranje malih i srednjih preduzeća i prioritetnih projekata.

Vlada je usvojila informacije o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, turizma i preduzetništva i biznisa u prvoj polovini 2018. godine.

Usvojena je Informacija o pripremi za predstojeću požarnu sezonu 2018. godine. Konstatovano je da se požarna sezona 2018. dočekuje spremnije i sa poboljšanim materijalnom-tehničkim resursima u odnosu na prethodnu. Sprovodene su planirane preventivne aktivnosti, pri čemu su subjekti u sistemu zaštite i spašavanja iskazali visok stepen spremnosti da daju doprinos u pripremi prevencije i borbe protiv požara. Naglašeno je i da ukoliko požari dostignu takvu razmjeru da država ne može adekvatno odgovoriti na njih, postoji mogućnost angažovanja međunarodne pomoći kroz bilateralnu saradnju, putem Mehanizma sa civilnu zaštitu i NATO.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, za 2017. godinu. Za implementaciju Akcionog plana čiji je strateški cilj postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju na nivou Crne Gore, u 2017. godini uloženo je ukupno 612.665.518 eura za realizaciju 597 razvojnih projekta, programa i aktivnosti u okviru sva tri pravca razvoja. Za Sjeverni region utrošeno je skoro 330,6 mil. eura ili 54 odsto ukupno uloženih sredstava, za Središnji region oko 157,3 mil. eura ili 26 odsto i za Primorski region oko 124,6 mil. eura ili 20 odsto ukupnih ulaganja.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 28.06.2018


Naslov: Redakcija