Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

01.10.2019.


Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

U nastavku je rezime dostavljanih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

Prihvaćene primjedbe, predlozi i sugestije

/

Primjedbe, predlozi i sugestije čije se pojašnjenje tražilo ilikoji nijesu prihvaćeni

  1. Podnosilac predloga AM Capital DOO predložio je brisanje stava 2 člana 72 kojim je propisano da licima koja obavljaju poslove zastupanja u osiguranju na osnovu zaposlenja u društvu za osiguranje nije potrebno ovlašćenje iz stava 1 člana 72. Obrazloženje podnosioca predloga se odnosi na zapažanje da sadašnja norma dovodi u neravnopravan položaj društva za zastupanje i društva za posredovanje sa ostalim učesnicima na tržištu kako u dijelu troškova poslovanja tako i odgovornosti I obaveza koje iz toga proizilazen u svom poslovanju što je usporilo dosadašnji razvoj I kvalitet na našem tržištu osiguranja.

Predlog se ne prihvata, jer će kroz novi Zakon o osiguranju biti implementirana Direktiva (EU) 2016/97 Evropskog parlamenta i Vijeća (IDD direktiva), kojom će se i propisati obaveza da zaposleni u društvu za osiguranje treba da posjeduju odgovarajuća znanja i sposobnosti kako bi primjereno izvršili svoje radne obaveze koje se tiču aktivnosti tokom pripreme, zaključenja i nakon zaključenja polisa osiguranja, a sve u cilju povećanja stepena profesionalizma i stručnosti svih lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja u društvima za osiguranje.

  1. Podnosilac komentara Smart Money Solutions DOO nije dostavio konkretan predlog za izmjenu pojedinih odredbi Zakona, već sugestije i uporedna iskustva zemalja u okruženju koje se odnose većinom na implementaciju direktive IDD.

Komentari u vezi odredbi koje propisuju uslove za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju biće uzeti u obzir pri izradi nacrta Zakona o osiguranju, kojim će se implementirati Direktiva (EU) 2016/97 Evropskog parlamenta i Vijeća (poznatija kao IDD direktiva).

  1. Predlog Udruženja posrednika da se izmijeni član 8 stav 2 na način da se ugovore o osiguranju, ugovore o posredovanju i ugovore o zastupanju u osiguranju primjenjuje se zakon kojim su uređeni obligacioni odnosi i drugi zakoni kojima su uređeni ugovori o pojedinim vrstama osiguranja nije prihvaćen jer analizom sadržaja Zakona o osiguranju i ZOO u dijelu koji se odnosi na ugovore o zastupanju i posredovanju, nije utvrđeno da postoji preklapanje normi ta dva propisa, a u pogledu primjera navedenog kao obrazloženje, ocijenjeno je da shodno zakonskim normama poslovanje posrednika funkcioniše na način da to društvo u pravilu proviziju ostvaruje od društva za osiguranje, shodno ugovoru o posredovanju koji je sa tim osiguravačem zaključen, osim ako se posebnim ugovorom sa ugovaračem osiguranja nije dogovorio da provizija bude naplaćena od tog lica. Shodno zakonu, ako posrednik proviziju ostvari od nalogodavca, tada nema pravo na primanja od druge ugovorne strane iz ugovora o osiguranju. Takođe, bez obzira na to ko plaća proviziju, posrednik istupa kao lice koje obezbjeđuje da interesi ugovarača osiguranja budu zaštićeni.

Posrednici su predložili takođe izmjenu člana 81b stav 2 tako da glasi" "Društvo za posredovanje u osiguranju pravo na proviziju stiče od dana početka važenja ugovora o osiguranju ugovornika osiguranja, odnosno osiguranika- pravnog lica, fizičkog lica, institucije i organizacije, registrovanih u Crnoj Gori, nezavisno od načina organizovanja, vrste svojine i načina registacije.", iz razloga što u praksi postoji različito tumačenje uloge društava za posredovanje u osiguranju od strane pojedinih subjekata (učesnika na tržištu osiguranja) u zavisnosti od vrste svojine ugovarača osiguranja, pa su smatrali da je potrebno naglasiti Zakonom o osiguranju da društva za posredovanje u osiguranju stiču pravo na proviziju u radu sa svim subjektima (bez izuzetka), sa kojima imaju validno ovlašćenje za posredovanje u osiguranju ili Ugovor o posredovanju u osiguranju kao formalni akt kojim se društva za posredovanju ovlašćuju da mogu istupati u ime i za račun nalogodavca. U tom smislu smatramo da je postojećem stavu potrebno dodati i riječi "ugovornika osiguranja, odnosno osiguranika- pravnog lica, fizičkog lica, institucije i organizacije, registrovanih u Crnoj Gori, nezavisno od načina organizovanja, vrste svojine i načina registacije."

Primjedba se ne prihvata. Član 81b stav 2 odnosi se na sve ugovore o osiguranju, bez obzira na status ugovornika osiguranja. Dodavanje predloženog teksta nije potrebno jer ne mijenja značenje, već samo dodatno opterećuje tekst odredbe.

  1. Ne prihvata se predlog UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica kojim se predlaže da se briše član 32 Nacrta zakona koji dopunjava postojeću odredbu člana 177 stav 4 Zakona o osiguranju na način da se Agenciji za nadzor osiguranja, pored ovlašćenja da donisi akte utvrđene ovim zakonom, daje mogućnost da donosi "i druge akte u cilju adekvatnog ispunjavanja zakonskih obaveza subjekta nadzora". U svom obrazloženju UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica navodi da Agencija može donositi samo one akte za koje je ovlašćena zakonom i čiji je predmet uređivanja utvrđen zakonom. Naime, predloženu izmjenu nije moguće uvažiti jer se ovom odredbom vrši usklađivanje nadležnosti Agencije sa Zakonom o državnoj upravi što je i glavni predmet.

Predlog da se u članu 81a stav 1 tačka 3 posle alineje 1 doda nova alineja "zdravstveno osiguranje lica za vrijeme boravka u inostranstvu, a u vezi sa putovanjem koje je bilo rezervisano preko turističke agencije" i da se u tački 4 pomenutog člana posle riječi "osiguranja" dodaju se riječi "po pojedinačnom ugovoru o osiguranju", nije prihvaćen iz razloga što postojeći zakon ni u ovom trenutku ne brani tumačenje da je moguća prodaja tih proizvoda na predloženi način, naravno uz poštovanje ostalih uslova iz člana 81a zakona. U drugom dijelu predloga, ocijenjeno je da postojeće zakonsko rješenje podrazumijeva da se premija odnosi na pojedinačni ugovor.

Predlog dopuna člana 65 stav 3 i 4 i člana 66 stav 1, koje se odnose na proširenje mogućnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i na druge finansijske institucije, osim banaka, nije prihvaćen između ostalog i jer Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima ("Sl. list CG", br. 73/2017) ne predviđa proširenje djelatnosti subjekata tog zakona na poslove zastupanja u osiguranju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 23.9.2019.


Naslov: Redakcija