Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika

01.04.2019.


Vlada Crne Gore je na 115. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020 za period 1. septembar - 31. decembar 2018. godine i Analizu efekata kratkoročnih mjera Plana optimizacije, u 2018. godini.

Analiza je pokazala da se nakon pola godine sprovođenja Plana optimizacije, već može govoriti o efektima Plana, odnosno o pozitivnim trendovima, iako se radi o kratkom periodu implementacije od pola godine: u trendu ukupnog rasta zaposlenosti, smanjuje se relativno učešće zaposlenosti u javnoj upravi tako što je decembra 2017. godine, zaposlenost u javnoj upravi činila 28,2 odsto ukupne zaposlenosti, dok se u decembru 2018. smanjila na 26,8 odsto, odnosno za 1,4%. Za prvih šest mjeseci smanjen je broj zaposlenih na lokalnom nivou za 3,9 odsto, odnosno 475 zaposlenih.

Premijer Duško Marković, rekao je, zaključujući raspravu u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, da pored kvantitativnih efekata očekuje i suštinske, da optimizacija administracije nije samo njeno brojčano smanjenje već da je cilj kvalitetnija i efikasnija uprava. "Rezultati koje ostvarujemo, koji nijesu za potcjenjivanje, nego su za pohvalu, rezultat su ogromnog napora manjeg broja ljudi" – rekao je predsjednik Vlade.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika, kojim se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa međunarodnim standardima i konvencijama u ovoj oblasti.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine. Ključni ciljevi definisani Protokolom su: zaštita zdravlja ljudi na svim nivoima, održivi razvoj kroz zaštitu ekosistema, unapređenje vodosnadbijevanja, prevencija, kontorola i smanjenje bolesti povezanih sa vodom, kao i pristup vodi za piće za svakoga. 

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, sa organom u sastavu za 2018. godinu koji je pokazao pozitivan trend i visok stepen povjerenja javnosti u rad MUP-a i Uprave policije.

U okviru rasprave o ovoj tački dnevnog reda Vlada je oštro osudila napade u Beranama na predstavnika hrvatske manjine Igora Tomkića, ocjenjujući ih gnusnim i kukavičkim, te zatražila rigorozno kažnjavanje počinilaca.

Predsjednik Marković je rekao da je porodica Tomkić meta organizovanih napada zbog nacionalne pripadnosti, ali da su to i napadi na Crnu Goru i vrijednosti koje baštinimo – multietničnost i multikonfesionalnost.

"Preoraćemo ako treba cijelo Berane i cijelu državu da nađemo izvršioce i nalogodavce" – rekao je predsjednik Vlade.

Vlada je donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici. Osnovni cilj izmjena i dopuna DUP-a je povećanje vrijednosti i modernizacija industrijske proizvodnje, kao i stvaranje prostornih mogućnosti za ostvarenje biznis zona unutar industrijskih kompleksa. Ocijenjeno je da će se optimizacijom industrijskih sistema stvoriti uslovi za obezbjeđenje kratkoročne stabilnosti i dugoročne održivosti industrijske proizvodnje, intenziviraće se proces strukturnog prilagođavanja industrijskog sektora standardima kvaliteta u domenu životne sredine, te stvoriti dodatni uslovi za povećanje proizvodnje i privlačenje investicija.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore. U oviru implementacije Odluke, raspisan je Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, aktivno se radi na definisanju uslova za razvojne projekte u oblastima energetike, informaciono-komunikacionih tehnologija i industrije, kao i uslova za razvojne projekte u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije. I ovom prilikom naglašeno je da Program treba da doprinese razvoju manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i intenziviraju razvojne projekte u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije i da će biti dostupan za najviše 2.000 najreferentnijih aplikanata u periodu od tri godine.

Vlada je donijela Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2019. godinu. Ovim dokumentom su definisane aktivnosti na unapređenju infrastrukture, kvaliteta usluga u sektoru turizma i drugim povezanim sektorima, poboljšanju turističko-ugostiteljske ponude kroz nove hotelske i druge vidove smještajnih kapaciteta, raznovrnosti turističkog proizvoda, smanjenju sive ekonomije, podsticanje zapošljavanja domaće radne snage i mladih, promociju Crne Gore kao jedinstvo različitosti na malom prostoru, događaja i manifestacija kako bi Crna Gora postala cjelogodišnja turistička destinacija.

Usljed neizvršavanja ugovornih obaveza, Vlada je prihvatila Predlog za pokretanje postupka za raskid Ugovora o davanju prava na korišćenje šuma i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica, broj 482 od 17.04.2007. godine, zaključen između Uprave za šume i DOO "Vektra-Jakić" Pljevlja.

Vlada je donijela Nacionalnu strategiju upravljanja hemikalijama 2019-2022. godine s Akcionim planom za period 2019-2022. godine, u cilju obezbjeđenja visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine i poboljšanja slobodnog prometa sa zemljama EU i drugim zemljama, uz podsticanje konkurentnosti crnogorske privrede kroz uvođenje bezbijednijih hemikalija i tehnoloških procesa.

Donijet je Akcioni plan za realizaciju završnog mjerila za Pregovaračko polglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika. U skladu sa ključni ciljem – identifikovanje svih koraka i mjera koje je neophodno preduzeti za ispunjenje mjerila za privremeno zatvaranje pregovora, kao specifični ciljevi definisani su: usaglašavanje nacionalnog sa evropskim zakonodavstva, jačanje administrativnih kapaciteta i uspostavljanje racionalnog modela koordinacije svih aktivnosti u poglavlju 2.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Programa "Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija" 2017-2020, za 2019. godinu.

Donijet je Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godina, za 2019-2020. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu. Akcionim planom su utvrđene mjere i aktivnosti kojima se, pored ostalog, obezbjeđuje postepena implementacija standarda EU, stvaranje uslova za podizanje nivoa intergiteta i sigurnosti policijskih službenika, unapređenje sistema policijskog obrazovanja, obuke i sistema profesionalnog i karijernog razvoja, podizanje nivoa sprovođenja profesionalnih standarda i nadležnosti kontrole na svim nivoima.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019) za 2019. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za 2018. godinu. Mjere definisane planom za 2019. godinu predstavljaju kontinuitet aktivnosti realizovanih u prethodnoj godini, uz niz novih aktivnosti koji će doprinijeti razvijanju funkcionalnog saobraćajnog sistema, uz stalno smanjivanje broja poginulih i teško povrijeđenih u drumskom saobraćaju.

Prihvaćena je Informacija o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Andrijevica, u iznosu od 550.000,00 eura, kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., za izgradnju mini hidroelektrane,,Krkori" na dijelu izvorišta "Krkori". Imajući u vidu sve pozitivne uticaje koje bi izgradnja kapitalnog projekta mini hidroelektrane imala na poboljšanju standarda i kvaliteta uslova života, Vlada je dala saglasnost da se opština Andrijevica kreditno zaduži kod IRF - a za izgradnju mini hidroelektrane,,Krkori".

Vlada je prihvatila Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. U raspravi je istaknuto da je planirano ovaj dokument bude potpisan na drugom Digitalnom samitu zemalja Zapadnog Balkana 4. i 5. aprila 2019. godine u Beogradu, od strane ministara resornih ministarstava Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Kosova, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije. Potpisnice su saglasne da će maksimalne maloprodajne cijene usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana biti snižene do nivoa cijena prema pravilu "kao kod kuće", a primjena Sporazuma će početi 1. jula 2019. godine. 

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godina, za 2019 i 2020. godinu.

Premijer Duško Marković pozvao je ministre da bez odlaganja unaprijede zapošljavanje lica sa invaliditetom i drugih ranjivih kategorija. "Ja ću prvi to učiniti u svom Kabinetu" – rekao je predsjednik Vlade.

Vlada je donijela Program za sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021, za 2019. i 2020. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Programa za 2018. godinu. Programom su, između ostalog, predviđene aktivnosti na daljem usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i osiguranje stroge primjene odredbi krivičnog zakonodavstva kojima se kažnjavaju nasilje nad ženama.

Usvojen je Završni izvještaj o sprovođenju Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018. Konstatatovano je da su tokom implementacije Strategije, preduzete u različitim sektorima brojne mjere usmjerene na podizanje kvaliteta života LGBTI osoba, jačanje njihovog društvenog prihvatanja i kreiranja društvenog ambijenta u kojem se njihova prava uvažavaju u punom obimu. Prilikom predstavljanja Izvještaja naglašeno je i da su aktivan doprinos ostvarivanju ciljeva strategije, pored nacionalnih institucija, dale i nevladine organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava LGBTI osoba u partnerstvu sa institucijama ili samostalno.

Vlada je usvojila Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini, koji sadrži prikaz politike zaštite manjina, kako u normativnom dijelu, tako i po pojedinim oblastima društvenog života značajnim za zaštitu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. 

Usvojena je i Informacija o zaključivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u traženju nestalih lica i prihvaćen tekst Protokola. U cilju daljeg unapređenja bilateralne saradnje na nivou Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, a u namjeri da se doprinese ublažavanju teških humanitarnih posljedica sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, polazeći od prava porodica na potpunu istinu o svom nestalom članu, sačinjen je tekst Protokola kojim se na poseban način uređuju međusobni odnosi, obaveze i način zajedničkog rada. Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore trenutno potražuje 57 crnogorskih državljana i lica čiji su tražitelji, u vrijeme kad su prijavili njihov nestanak, imali prebivalište u Crnoj Gori, od čega se na teritoriji Kosova potražuju 44 lica, na teritoriji Bosne i Hercegovine 10 lica i na teritoriji Republike Hrvatske 3 lica.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 28.03.2019.


Naslov: Redakcija