Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijete Mjere podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine

01.02.2021.


Vlade Crne Gore je, na osmoj sjednici održanoj 28. januara 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Mjere podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine. U diskusiji je naglašeno da je izazove sa kojima se suočavao tim Vlade po dolasku na vlast pandemija virusa COVID-19, podigla na još viši nivo. Nakon predanog rada na osmišljavanju novih oblika pomoći najugroženijim fizičkim i pravnim licima, Vlada izlazi sa novim predlogom mjera, unaprijeđenim i bolje postavljenim u odnosu na prethodne pakete. Mjere su usmjerene na podršku održavanja nivoa zaposlenosti, pospješivanje likvidnosti, povećanje broja turista, stabilnosti poljoprivrede kao i podršku ranjivim kategorijama stanovništva. Procjena ukupnog direktnog i indirektnog fiskalnog uticaja realizacije mjera je oko 163 miliona eura, čime je Vlada još jednom pokazala da, uprkos naslijeđenom stanju, ima kontrolu nad javnim finansijama.

Imajući u vidu pad ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori, odnosno negativna makroekonomska kretanja, koja zadržavaju isti trend i pored realizacije prethodna tri paketa mjera podrške privredi, nametnula se potreba za nastavkom podrške, ali u izmijenjenom i efikasnijem obliku. Stoga, opredjeljenje Vlade je da pomogne održivost privrednog sektora, posebno najugroženijih djelatnosti, i u prvom kvartalu 2021. godine. Cilj novih mjera podrške jeste intenzivnija podrška privredi, kako bi se sačuvala njena baza, kao preduslov za dalje mjere oporavka i rasta ekonomske aktivnosti. Pet glavnih ciljeva mjera podrške su sljedeći: 

• podrška ranjivim kategorijama stanovništva; 

• podrška održavanju nivoa zaposlenosti i novom zapošljavanju;

• pospješivanje likvidnosti privrednih subjekata;

• stvaranje uslova za povećanje broja turista;

• stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Mjere su koncipirane tako da prate postavljene ciljeve, a efekti njihove realizacije, u skladu sa kvalitetno definisanim uslovima i načinom implementacije, uz optimističan scenario po pitanju pandemije, trebalo bi da doprinesu jedinstvenom i glavnom cilju djelovanja Vlade u uslovima pandemije – očuvanju okvira za ponovni rast ekonomske aktivnosti i jačanje otpornosti društva i privrede, konstatovano je na sjednici.

U skladu sa obavezom koju je Vlada preuzela prema svojim građanima, obećavši stvaranje uslova za prve slobodne izbore, donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za kontrolu biračkog spiska, čime su stvoreni formalni preduslovi kako bi se krenulo u proces unapređenja biračkog spiska, a sve u cilju vraćanja povjerenja u izborni proces. Zadatak Savjeta je da vrši analizu postojećeg normativnog okvira u vezi sa biračkim spiskom i sa njim povezanih aktivnosti i inicira izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata, kao ida vrši analizu ključnih preporuka Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i predlaže moguće načine realizacije tih preporuka. Savjet će sagledavati postojeća informaciona rješenja koja su u službi izbornog procesa, uz analizu i identifikovanje problema i sačinjavati preporuke za prevazilaženje nedostataka postojećih informacionih sistema, odnosno predlagati uvođenje novih informacionih rješenja koja bi unaprijedila i obezbijedila tačnost biračkog spiska. Takođe, Savjet će predlagati Vladi formiranje radnih tijela koja će se na operativnom nivou baviti pitanjima kontrole i unapređenja biračkog spiska, određivati dinamiku rada tih radnih tijela i razmatrati izvještaje o njihovim sprovedenim aktivnostima, a pored ostalog, može angažovati, po pozivu, i istaknute naučne radnike, međunarodne eksperte i druge predstavnike nevladinih organizacija iz oblasti koje su u vezi sa djelokrugom rada Savjeta.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova. Razlozi za izmjene su prestanak potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite za djelatnost mikrobiološke dijagnostike ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom od strane Poliklinike "MojLab" Podgorica. Kako je objašnjeno, zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite - domovi zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore trenutno raspolažu dovoljnim kapacitetima za vršenja ove mikrobiološke analize, imajući u vidu da su otvorene nove laboratorije u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, a sprovode se i brzi antigen testovi na novi koronavirus. Donošenjem ove odluke, ostvariće se odgovarajuća racionalizacija trošenja finansijskih sredstava opredijeljenih za obavezno zdravstveno osiguranje.

Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za ispitivanje na prisustvo SARS - CoV-2 (COVID-19). U Informaciji se navodi da je Odjeljenje molekularne dijagnostike Centra za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje izvršilo procjenu da će u naredna tri mjeseca biti potrebna finansijska podrška u iznosu od 2.177.863,17 eura za nabavku navedenih sredstava, prema priloženoj specifikaciji. S tim u vezi, Fond za zdravstveno osiguranje zadužen je da obezbijedi neophodna sredstva za nabavku dijagnostikuma i medicinskog potrošnog materijala za ispitivanje na prisustvo SARS - CoV-2 (COVID-19) za naredna tri mjeseca. 

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima predsjedavanja Crne Gore Centralnoevropskom inicijativom (CEI) u periodu 1. januar – 31. decembar 2020. godine. U Informaciji se ističe da je predsjedavanje naše države Centralno-evropskom inicijativom, uprkos izazovnoj godini, ocijenjeno uspješnim. Odgovornim i predanim pristupom, Crna Gora je uspjela da obezbijedi kontinuitet u radu Inicijative i putem organizacije sastanaka na najvišem nivou, zbližila 17 zemalja članica, dodatno ojačavajući dijalog i saradnju. Podrškom projektnim aktivnostima i novim okvirima saradnje, posebno u oblasti zdravlja, naša država je aktivno doprinijela definisanju zajedničkog odgovora na uticaj pandemije u regionu. Prepoznavši potrebu za promocijom snažnije uloge žena u regionu, Crna Gora je inicirala temu rodne ravnopravnosti kao jedan od novih strateških ciljeva CEI. 

Posebno se naglašava da će Crna Gora, zbog nemogućnosti da Program predsjedavanja za 2020. godinu realizuje u potpunosti, a vodeći se postignutim rezultatima, nastaviti da predsjedava CEI i tokom 2021. godine. Time će postati prva država, od osnivanja Inicijative, koja će ovu odgovornu ulogu vršiti dvije godine zaredom. Realizacija ovog izazovnog zadatka potvrđuje snažan spoljnopolitički angažman, doprinosi međunarodnoj promociji zemlje, kao i usavršavanju njenih administrativnih i ljudskih kapaciteta.

Usvojena je Informacija o članstvu u revizorskim odborima u javnim preduzećima i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države. Analizom prikupljenih podataka konstatovano je da trošak za naknade za članove revizorskih odbora iz sektora saobraćaja, energetike i rudarstva na mjesečnom nivou iznosi nešto preko 12.000 eura, uz nedoslednost i primjenu različite politike u naknadama. Takođe, konstatovano je da nije normirana mogućnost razrješenja ovih odbora ili članova odbora, što stvara određenu pravnu nesigurnost i moguću opstrukciju prilikom razrješenja članova odbora, kao i da odabir njihov nije baziran na stučnosti i znanju. U tom kontekstu, zadužena su javna preduzeća i privredna društva u većinskom vlasništvu države da, u roku od mjesec dana, razriješe članove revizorskih odbora i imenuju revizorske odbore u novom sastavu, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, uz obavezu da jedan od članova revizorskog odbora bude predstavnik vlasnika, odnosno države, koga predloži resorno ministarstvo, uz obavezno znanje iz oblasti računovodstva i revizije. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je Zaduženo da preispita politiku ovih naknada, kao i da razmotri izmjene Zakona o reviziji u dijelu odredbi koje se odnose na revizorski odbor, imenovanja i razrješenja članova revizorskog odbora.

Vlada je donijela odluke o sazivanju vanrednih skupština akcionara Montecarga AD Podgorica, Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Održavanja željezničkih voznih sredstava AD Podgorica, Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica. Naglašeno je da se vanredne skupštine akcionara sazivaju radi razrješenja sadašnjih i imenovanja novih članova članova odbora direktora ovih privrednih društava, zbog lošeg upravljanja društvima i negativnih finansijskih rezultata u dužem vremenskom periodu.

Usvojen je Prijedlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-343/2, od 26. januara 2021. godine kojim se stvaraju pravno-administrativni preduslovi za realizaciju obaveze po osnovu državnih garancija prema Exim banci. Dopunom se zadužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da donese Rješenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za januar mjesec 2021. godine na način da se za iznos dospjele obaveze, u iznosu od 4.638.758,33 američkih dolara po osnovu državnih garancija izdatih za kreditne aranžmane između Crnogorske plovidbe AD i Exim Kina banke i Barske plovidbe AD i Exim Kina banke, u eurskoj protivvrijednosti, umanji iznos tekuće budžetske rezerve, a za isti iznos planira poziciju otplata garancija u inostranstvu. 

Vlada je razmotrila Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore koji su predložili poslanici Ervin Ibrahimović, Amer Smailović i Kenana Strujić Harbić i zaključila da Predlog nije prihvatljiv.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, u sastavu: dr Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik; mr Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, član; Vanja Ćalović Marković, predstavnica NVO, zamjenica predsjednika i Stevo Muk, predstavnik NVO. Za sekretarku Nacionalnog imenuje se Ana Rašović, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku.

Donijeto je Rješenje o imenovanju Ane Surjan za zamjenicu šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore. 

Za državnu sekretarku u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija imenovana je Marina Banović.

Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, određen je za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na XXII vanrednoj Skupštini akcionara "Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, zakazanoj za 25. februar 2021. godine, sa svim pravima koja proizilaze po osnovu učešća državnog kapitala u ukupnom kapitalu ovog društva.

Za v. d. direktora Uprave za ugljovodonike određen je Marko Adžić, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije, koja je inovirana u skladu sa sugestijama sa prethodne sjednice. Dopunama se proširuje krug obavezno štićenih ličnosti tako što se kao obavezno štićena ličnost određuje i potpredsjednik Vlade Crne Gore. Pored toga, imajući u vidu da bezbjednosna procjena stepena ugroženosti koju propisuje važeća odluka zavisi od Agencije za nacionalnu bezbjednosti i za koju je praksa ukazala da traje izuzetno dugo, ali i o podacima kojima raspolaže Uprava policije, predviđen je izuzetak da Vlada može, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, da odredi da se obezbijede i druge ličnosti, objekti i prostori na osnovu podataka i saznanja iz nadležnosti Policije, privremeno, do dobijanja bezbjednosne procjene stepena ugroženosti. Na ovaj način aspekt bezbjednosti i sigurnosti ličnosti za koje postoji pretpostavka da su ugroženi neće biti dovedeni u pitanje ako je navedena bojazan osnovana, što će u krajnjem pokazati bezbjednosna procjena stepena ugroženosti.

Vlada Crne Gore je usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 21, 22. i 26. januara 2021. godine.

Vlada je 21. januara 2021. godine utvrdila Predlog za imenovanje Dejana Vukšića za direktora Agencije za nacionalnu bezbijednost.

Donijeto je i Rješenje o razrješenju Nine Vujović, savjetnice generalnog sekretara Vlade, dužnosti članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, zbog podnošenja ostavke.

Vlada je 22. januara 2021. godine usvojila Informaciju o jednostavnoj nabavci usluge vršenja revizije finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica za 2020. godinu i u vezi sa imenovanjem nezavisnog revizora za reviziju istih. U tom kontekstu, donijeta je i Odluka o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica.

Donijeta je i Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, koja će se održati 25.02.2021. godine, sa dnevnim redom:

- razrješenje svih članova Odbora direktora

- imenovanje novih članova Odbora direktora.

Takođe, Vlada je ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da u ime Vlade Crne Gore kao većinskog akcinara prisustvuje sjednici i glasa na istoj.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2021. godinu.

Donijeto je i Rješenje o imenovanju Gordane Radović za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja.

Za v. d. generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane određen je Aleksandar Šaranović, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je 26. januara 2021. godine donijela Odluku o obrazovanju Komisije za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro".

Usvojena je i Informacija o izmirenju obaveza Vlade Crne Gore prema Exim Kina banci po osnovu državnih garancija izdatih za potrebe kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke, kao i Barske plovidbe AD Bar i Exim Kina banke i Zahtjev Exim Kina banke, za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu državnih garancija izdatih za kreditne aranžmane između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke, kao i Barske plovidbe AD Bar i Exim Kina banke. Vlada je prihvatila Zahtjev Exim Kina banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdatih garancija, u iznosu od 4.638.758,33 američkih dolara, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospjeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja i dala saglasnost da se dospjele obaveze izmire Exim Kina banci do roka navedenog u Zahtjevu. Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da nakon plaćanja garantovanog iznosa dostavi potrebnu dokumentaciju Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 28.01.2021.


Naslov: Redakcija