Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA U KORIST CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU U PREDMETU ROMAGNOLI PROTIV CRNE GORE

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u predmetu Romagnoli protiv Crne Gore i odlučio da odbaci predstavku kao neprihvatljivu zbog zloupotrebe prava na predstavku u smislu člana 35 st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Više