Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 1 оd 09/01/2017


 • ZAKLjUČAK, BROJ: 0101 -508/1
 • ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPŠTINE BUDVA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANjA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNjU
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA PLANIRANjE I UREĐENjE PROSTORA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA STATUT I PROPISE
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ODBORA ZA FINANSIJE, PRIVREDU I RAZVOJ
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 030/16-01-477
 • ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE ŽABLjAK ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE ŽABLjAK ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENjU LOKALNOG PLANA UPRAVLjANjA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM OPŠTINE ŽABLjAK ZA PERIOD 2016-2020 GODINE
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA ŽABLjAK
 • ODLUKA O OSLOBAĐANjU PLAĆANjA POREZA NA NEPOKRETNOSTI ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE KOJE SE KORISTI U POLjOPRIVREDNE SVRHE U 2017. GODINI
 • ODLUKA O PRENOSU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O USVAJANjU PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE ŽABLjAK ZA 2017. GODINU
 • PROGRAM UREĐENjA PROSTORA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA, BROJ: 01-20
 • ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE PLjEVLjA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA TIVAT- CENTAR, ZA LOKACIJU HOTELA "MIMOZA" U TIVTU
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30