Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 21 оd 15/5/2017


 • ODLUKA O VARIJABILNOM DIJELU ZARADE
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE TUZI
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U GRADSKOJ OPŠTINI TUZI
 • ODLUKA O DONOŠENjU PLANA UPRAVLjANjA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM U OPŠTINI BAR ZA PERIOD 2016-2020. GODINE
 • ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVJEŠTAJA O STANjU UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2016. GODINU
 • IZVJEŠTAJ O STANjU UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U OPŠTINI DANILOVGRAD
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA U OPŠTINI DANILOVGRAD
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANjU ODBORNIKA KOJI PRISUSTVUJU ZAKLjUČENjU BRAKOVA
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANjU PREDSTAVNIKA ISPRED SKUPŠTINE OPŠTINE DANILOVGRAD U SKUPŠTINU TURISTIČKE ORGANIZACIJE
 • ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "SPUŽ" U DANILOVGRADU
 • ODLUKA O IMENOVANjU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLjAČI I RIBA DANILOVGRAD
 • ODLUKA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD
 • ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI KATASTARSKE PARCELE BROJ 2138/1 U KO PAŽIĆI
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU PREDSJEDNIKA I ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" DANILOVGRAD
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU I IMENOVANjU ČLANA SAVJETA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA ODBORA ZA PLANIRANjE I UREĐENjE PROSTORA I KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST
 • PROGRAM UREĐENjA PROSTORA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2017. GODINU
 • ZAVRŠNI RAČUN BUDžETA OPŠTINE PLjEVLjA ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU IZVRŠNOG DIREKTORA D.O.O. "ČISTOĆA" PLjEVLjA
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DOO "GRIJANjE" ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENjU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANjA OD ZEMLjOTRESA ZA TERITORIJU OPŠTINE PLjEVLjA
 • ODLUKA O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENjU OPŠTINE PLjEVLjA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I GARAŽAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PLjEVLjA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ZARADAMA LOKALNIH FUNKCIONERA OPŠTINE PLjEVLjA
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OPŠTINSKOJ NAGRADI "20 NOVEMBAR"
 • ODLUKA O IMENOVANjU ŽIRIJA ZA DODJELU NAGRADE "20 NOVEMBAR"
 • ODLUKA O PRIHVATANjU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLjANjE TRAJNE SARADNjE SA MESTNOM OBČINOM VELENjE - REPUBLIKA SLOVENIJA
 • ODLUKA O PRIHVATANjU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLjANjE TRAJNE SARADNjE SA OPŠTINOM GRAČANICA - FEDERACIJA BIH
 • ODLUKA O USVAJANjU LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA STARA LICA OPŠTINE PLjEVLjA ZA PERIOD 2017-2019. GODINE
 • PROGRAM UREĐENjA PROSTORA ZA 2017. GODINU
 • RJEŠENjE O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENjA O IMENOVANjU ODBORA DIREKTORA DOO "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" PLjEVLjA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA ORGANA LOKALNE UPRAVE
 • KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE HERCEG NOVI
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30