Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 6 od 14/02/2017


 • ISPRAVKA BUDžETA OPŠTINE BUDVA
 • ISPRAVKA ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA ŽABLjAK BROJ 351/16-01-892 OD 24. MAJA 2016. GODINE
 • ISPRAVKA ODLUKE O REGULISANjU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ULCINj
 • JAVNI POZIV OVLAŠĆENIM PREDLAGAČIMA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA KANDIDATA ZA IMENOVANjE ČLANOVA SAVJETA RADIOTELEVIZIJE BUDVA
 • ODLUKA IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "BANDžOVO BRDO"
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IMENOVANjE V.D. DIREKTORA JP KOMUNALNE DJELATNOSTI - ULCINj
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RJEŠENjE PREDSJEDNIKA OPŠTINE NIKŠIĆ O PRESTANKU FUNKCIJE POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O IMENOVANjU ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O IMENOVANjU ZAMJENIKA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA ORGANA LOKALNE UPRAVE
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "JELA"
 • ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTAR II"
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "CENTRALNA ZONA" U ANDRIJEVICI
 • ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI"
 • ODLUKA O NEPREDUZIMANjU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DETALjNOG URBANISTIČKOG PLAN "BANDžOVO BRDO-FAZA II"
 • ODLUKA O NEPREDUZIMANjU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "INDUSTRIJSKA ZONA ZELENI-FAZA I"
 • ODLUKA O PRISTUPANjU IZRADI DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA "BANDžOVO BRDO" FAZA II
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANjU BUDžETSKIH KORISNIKA OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 01.01. DO 31.03.2017. GODINE
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O RAZRJEŠENjU ZAMJENIKA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIKŠIĆ
 • ODLUKA O SKRAĆENjU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE HERCEG NOVI
 • ODLUKA O VODOSNABDIJEVANjU SEOSKIH I DRUGIH NASELjA NA TERITORIJI OPŠTINE ULCINj
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ULCINj
 • RJEŠENjE O RAZRJEŠENjU ČLANA UO JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ULCINj
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-3/2-17
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30