Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore


Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi
br. 29 оd 6/7/2017


 • ISPRAVKA ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PARKING SERVIS I ODRŽAVANjE OBJEKATA" CETINjE
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA RJEŠENjE PREDSJEDNICE OPŠTINE GUSINjE O IMENOVANjU HUSA BRDAKIĆA ZA POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI - GUSINjE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU - GUSINjE
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKE ORGANIZACIJE - GUSINjE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE GUSINjE ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA IZMJENU I DOPUNU STATUT OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA SIMBOLA I DANA OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O IMENOVANjU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENjU JAVNIH POSLOVA
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O OSNIVANjU SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O OSNIVANjU SAVJETA ZA SARADNjU LOKALNE SAMOUPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA
 • ODLUKA O OSNIVANjU SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE
 • ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ODBORA ZA STAMBENO KOMUNALNU OBLAST, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • ODLUKA O USVAJANjU ETIČKOG KODEKSA IZABRANIH PREDSTAVNIKA/CA I FUNKCIONERA/KI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI OPŠTINE GUSINjE
 • ODLUKA O USVAJANjU ETIČKOG KODEKSA LOKALNIH SLUŽBENIKA/CA I NAMJEŠTENIKA/CA U OPŠTINI GUSINjE
 • ZAVRŠNI RAČUN BUDžETA OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2016. GODINU
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD
 • ODLUKA O RAZMJENI NEPOKRETNOSTI I DOKOMPLETIRANjE URBANISTIČKE PARCELE UP 14-01
 • STATUT JAVNE USTANOVE CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALjNOG URBANISTIČKOG PLANA TIVAT - CENTAR, ZA LOKACIJU HOTELA "MIMOZA" U TIVTU
 • ODLUKA O IZRADI PRVE FAZE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "GORNjI ŠTOJ" NA KATASTARSKU PARCELU BROJ 402/18 KO GORNjI ŠTOJ U ULCINjU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PRVE FAZE LOKALNE STUDIJE LOKACIJE "GORNjI ŠTOJ" NA KATASTARSKU PARCELU BROJ 402/18 KO GORNjI ŠTOJ U ULCINjU
 • ZAKLjUČAK, BROJ: 01-3/44-17
 • ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O PROSLjEĐIVANjU SREDSTAVA KREDITA OPŠTINI HERCEG NOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA VODOSNABDJEVANjA I ODVOĐENjA OTPADNIH VODA NA JADRANSKOJ OBALI - FAZA V - KOMPONENTA 2
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU ("SL. LIST CG - OPŠTINSKI PROPISI", BROJ 26/15 OD 27.07.2015. GODINE)
 • ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU IZVOĐENjA MUZIČKOG PROGRAMA ("SL. LIST CG - OPŠTINSKI PROPISI", BROJ 27/16 OD 10.06.2016. GODINE)
 • ODLUKA O OGLAŠAVANjU NIŠTAVIM ZAKLjUČKA SKUPŠTINE OPŠTINE ŠAVNIK BROJ 01-811 OD 03.11.2002. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANjU AKUSTIČNIH ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE ŠAVNIK
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30