Kontaktirajte nas: +382 20 240 056 | redakcija@paragraf.me

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Besplatno korišćenje pravne baze Paragraf Lex

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim
službenim glasilima koja su objavljena

Registar službenih glasila

Službeni list Crne Gore | br. 76 оd 17/11/2017


 • UKAZ O POSTAVLjANjU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA CRNE GORE U REPUBLICI BUGARSKOJ
 • UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA STAVLjANjE ODNOSNO SKIDANjE LjEKOVA SA LISTE LjEKOVA
 • ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE "SEKTOR 36"
 • ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠĆENjE DIJELA VODA SA IZVORIŠTA "LEDENI IZVOR" SJENOŽETA, OPŠTINA ANDRIJEVICA, ZA FLAŠIRANjE, ODNOSNO PAKOVANjE ILI DOPREMANjE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE
 • ODLUKA O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I VOĐENjE PREGOVORA O PRISTUPANjU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA OBLAST PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE KOJA SE ODNOSI NA PREGOVARAČKO POGLAVLjE 31 - VANjSKA, BEZBJEDNOSNA I ODBRAMBENA POLITIKA
 • ODLUKA O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI PRIJESTONICI CETINjE ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O PRODAJI DRVNIH SORTIMENATA
 • RJEŠENjE O IZDAVANjU LICENCE
 • RJEŠENjE, UP I BROJ 060-104/2017-1
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU GODIŠNjEG PROGRAMA ODRŽAVANjA INDUSTRIJSKOG KOLOSJEKA ŽELjEZNIČKE PRUGE I USLOVIMA ZA ZAPOSLENE NA ODRŽAVANjU TE PRUGE
 • PRAVILNIK O VISINI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI PRIPADNIKU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE I ČLANOVIMA NjEGOVE UŽE PORODICE
 • PRAVILNIK O NAČINU POTPISIVANjA, OVJERAVANjA, DOSTAVLjANjA, ARHIVIRANjA I ČUVANjA PLANSKOG DOKUMENTA
 • PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA, LISTI KLASIFIKACIJE OTPADA I SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZDATIH DOZVOLA
 • PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA PLANSKIH DOKUMENATA
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-I BR. 22/15 OD 29. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-III BR. 611/17 OD 29. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE, U-III BR. 611/17 OD 29. SEPTEMBRA 2017. GODINE
 • UPUTSTVO O SADRŽINI I OBLIKU OBRASCA ZA PODNOŠENjE PREDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE I OBRASCA ZA DAVANjE POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU KANDIDATU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
 • UPUTSTVO O POSTUPKU DAVANjA POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU KANDIDATU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
 • UPUTSTVO O NAČINU UTVRĐIVANjA KANDIDATURE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE, SADRŽAJU I NAČINU ISTICANjA LISTE KANDIDATA
 • PRAVILA O DOPUNAMA PRAVILA O ODREĐIVANjU I UREĐENjU BIRAČKIH MJESTA I O MJERAMA KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE TAJNOST GLASANjA
 • PRAVILA O DOPUNAMA PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA
 • PRAVILA O DOPUNAMA PRAVILA O GLASANjU PUTEM PISMA
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU RUKOVANjA I DOSTAVLjANjA IZBORNOG MATERIJALA
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA O NAČINU ČUVANjA I KORIŠĆENjA IZBORNOG MATERIJALA
 • UPUTSTVO O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENjE IZBORNIH RADNjI ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE
 • ODLUKA O VISINI STOPE ZA OBRAČUN REDOVNE PREMIJE I NAČINU OBRAČUNA REDOVNE PREMIJE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU DEPOZITA
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ISPLATE GARANTOVANIH DEPOZITA
 • RJEŠENjE O BRISANjU IZ IMENIKA MIRITELjA I ARBITARA, BROJ: 1/2428/17-2
 • RJEŠENjE O BRISANjU IZ IMENIKA MIRITELjA I ARBITARA, BROJ: 1/2434/17-2
 • RJEŠENjE O IZMJENI RJEŠENjA O UPISU U IMENIK MIRITELjA I ARBITARA
 • ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE PAM CG
 • RJEŠENjE O POSTAVLjENjU POMOĆNICE DIREKTORA UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. SEKRETARA MINISTARSTVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANjE U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU VANjSKIH POSLOVA
 • RJEŠENjE O IMENOVANjU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA VANjSKIH POSLOVA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA EU INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNjU U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA UPRAVLjANjE TURISTIČKOM DESTINACIJOM U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 • RJEŠENjE O ODREĐIVANjU V.D. GENERALNOG DIREKTORA DIREKTORATA ZA RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE I TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U MINISTARSTVU ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
  • Adresa:


  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:


  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vreme:


  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30