Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

BESPLATNO | Propisi Crne Gore / Registar službenih glasila / Neradni dani Crne Gore

Alarm za glasila

Alarm za glasila Vas informiše o najnovijim službenim glasilima koja su objavljena

ZAKON

O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA

("Sl. list CG", br. 47/2015)

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se način ostvarivanja i jačanja saradnje Crne Gore sa iseljenicima, zaštita prava i interesa iseljenika, mjere i pogodnosti prilikom povratka iseljenika u Crnu Goru, konstituisanje i nadležnost Savjeta za saradnju sa iseljenicima, kao i druga pitanja od značaja za iseljenike.

Iseljenici

Član 2

Iseljenicima se smatraju crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu, građansku, multietničku i multikulturalnu državu.

Organizacije iseljenika

Član 3

Pod organizacijom iseljenika, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se dobrovoljni oblici udruživanja iseljenika iz Crne Gore, radi ostvarivanja kulturne, prosvjetne, naučne, humanitarne, sportske, privredne i druge saradnje sa Crnom Gorom, promocije Crne Gore i afirmacije njenih interesa, očuvanja jezika, kultura i tradicija, koja je registrovana u skladu sa propisima država u kojoj žive iseljenici.

Odnos Crne Gore prema iseljenicima

Član 4

Briga o iseljenicima sastavni je dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore.

Crna Gora se zalaže za stvaranje i unapređenje uslova potrebnih za uključivanje iseljenika u društveni, ekonomski i politički život Crne Gore.

Odnos Crne Gore sa iseljenicima zasniva se na uzajamnoj privrženosti i saradnji, pružanju pomoći i jačanju međusobnih veza, uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih iseljenika.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. ZAŠTITA PRAVA I INTERESA ISELjENIKA

Očuvanje kulturnog identiteta

Član 6

Radi očuvanja kulturnog identiteta, organ uprave nadležan za odnose sa iseljenicima (u daljem tekstu: Uprava), u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove prosvjete, kulture i nauke i univerzitetima u Crnoj Gori:

- pokreće i afirmiše projekte učenja i očuvanja jezika, kultura, njegovanja kulturnog nasljeđa i tradicije svih iseljenika u državama u kojima iseljenici žive (u daljem tekstu: zemlja prijema);

- podstiče projekte i programe iseljenika na planu promocije nacionalnih i kulturnih identiteta, vrijednosti multikulturalnosti, kao i očuvanja autentičnosti kulture i tradicije svih iseljenika;

- podržava i organizuje programe koji imaju za cilj očuvanje i obnovu jezičkih, kulturnih i identitetskih osobenosti iseljenika;

- stara se o dostupnosti posebnih obrazovnih programa, udžbenika i nastavnih sredstava za potrebe iseljenika;

- stara se o obezbjeđivanju stipendija za studiranje iseljenika u Crnoj Gori;

- podržava projekte istraživanja istorije i kulturnog nasljeđa iseljenika iz Crne Gore i unapređivanja kulturne saradnje sa zemljama prijema;

- inicira i podstiče prikupljanje i čuvanje muzejskog materijala i obrazovanje istraživačko-dokumentacionog centra iseljenika, kao posebne muzejske zbirke u okviru neke od postojećih javnih ustanova koje se bave muzejskom djelatnošću;

- inicira otvaranje kulturnih centara Crne Gore u sredinama sa najvećom koncentracijom iseljenika.

Očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori

Član 7

Radi očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, Uprava i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo):

- podstiču razvoj građanske svijesti, privrženost i pripadnost iseljenika državi Crnoj Gori;

- podržavaju iseljenike i njihove organizacije kao nosioce promocije interesa Crne Gore na međunarodnom planu.

Jačanje obrazovne, naučne i sportske saradnje

Član 8

Radi jačanja obrazovne, naučne i sportske saradnje, Uprava u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove prosvjete, nauke, omladinske politike i sporta, univerzitetima i drugim institucijama u Crnoj Gori:

- povezuje obrazovne i naučne institucije i pojedince iz Crne Gore sa iseljenicima i njihovim organizacijama i podstiče njihovu saradnju;

- povezuje ljudske, profesionalne, naučne i stručne potencijale u Crnoj Gori i svijetu;

- kreira programe na planu jačanja obrazovne, naučne i sportske saradnje sa iseljenicima i angažuje se na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih potencijala između Crne Gore i zemalja prijema;

- podstiče visokoškolske ustanove u Crnoj Gori na utvrđivanje kvota za upis i studiranje iseljenika pod jednakim uslovima kao za studente iz Crne Gore, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i statutima ustanova visokog obrazovanja;

- podstiče uključivanje naučnika i stručnjaka porijeklom iz Crne Gore u posebne naučno-istraživačke projekte od interesa za Crnu Goru;

- informiše iseljenike o deficitarnim zanimanjima i potrebama tržišta rada u Crnoj Gori.

Informisanje i povezivanje

Član 9

Radi informisanja iseljenika i povezivanja sa Crnom Gorom Uprava se, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove informisanja, stara da posredstvom medija, publikacija i dragih oblika komuniciranja informiše iseljenike o svim pitanjima od interesa za Crnu Gora i iseljenike, na crnogorskom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, kao i jezicima zemalja prijema sa najvećom koncentracijom iseljenika.

Zaštita prava i položaja iseljenika

Član 10

Radi zaštite prava i položaja iseljenika Uprava i Ministarstvo, u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za unutrašnje poslove, ljudska i manjinska prava, zdravstvo, socijalnu zaštitu, ekonomiju i finansije:

- prati ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava iseljenika u zemljama prijema i analizira propise zemalja prijema koji su od interesa za iseljenike;

- inicira izmjene i dopune, kao i donošenje novih zakona u Crnoj Gori, u skladu sa potrebama i interesima iseljenika;

- prati sprovođenje postojećih i inicira zaključivanje novih međunarodnih ugovora od značaja za iseljenike;

- radi na stvaranju pretpostavki, pogodnosti i olakšica za povratak iseljenika u Crnu Goru i njihovu integraciju u društvo.

Unapređivanje privrednog partnerstva

Član 11

Radi unapređivanja privrednog partnerstva Uprava, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za ekonomiju i finansije, kao i drugim nadležnim organima i institucijama i organima lokalne samouprave (u daljem tekstu: opština):

- podstiče povezivanje privrednika i udruženja privrednika iz zemalja prijema sa privrednim subjektima u Crnoj Gori;

- sagledava strategije i politike privrednog razvoja Crne Gore i inicira uključivanje potencijala, potreba i interesa iseljenika u te strategije i politike;

- promoviše projekte bržeg razvoja nerazvijenih područja i privrednih djelatnosti od posebnog društvenog interesa koji bi se mogli realizovati u partnerstvu sa iseljenicima;

- inicira zaključivanje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i zaštiti i promociji investicija;

- u saradnji sa iseljenicima inicira osnivanje namjenskih finansijskih fondova;

- predlaže mjere i mehanizme podsticaja ulaganja iseljenika, posebno u oblastima primjene novih tehnologija i bržeg razvoja nerazvijenih područja, definisanja biznis zona, umrežavanja privrednika i stručnjaka iseljenika kroz specifične forme organizovanja (komore, poslovna udruženja, finansijski fondovi i drugo) i njihovo povezivanje sa odgovarajućim komorama, fondovima i udruženjima u Crnoj Gori;

- inicira aktivnosti na državnom i opštinskom nivou u cilju pripreme i promocije projekata, usmjeravanja interesa i pružanja neophodnih informacija iseljenicima radi ulaganja i otvaranja privrednih subjekata u Crnoj Gori, organizovanja odgovarajućih poslovnih susreta i investicionih foruma i dr.

III. NOSIOCI SARADNjE

Vlada Crne Gore

Član 12

Politiku saradnje sa iseljenicima na predlog Ministarstva utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), a sprovodi je Uprava, kao i drugi organi državne uprave u okviru zakonom utvrđenog djelokruga.

Vlada donosi Strategiju saradnje sa iseljenicima (u daljem tekstu: Strategija), kao i akcioni plan za realizaciju Strategije, kojima se utvrđuju prioritetni ciljevi na planu saradnje sa iseljenicima, konkretne mjere i aktivnosti za realizaciju ciljeva utvrđenih Strategijom, određuju nosioci poslova i rokovi za njihovu realizaciju.

Strategija se donosi za period od četiri godine.

Izvještaj o realizaciji Strategije Ministarstvo podnosi Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Savjet za saradnju sa iseljenicima

Član 13

Vlada, na osnovu javnog poziva, obrazuje Savjet za saradnju sa iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo koje učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije, akcionog plana za realizaciju Strategije, kao i ukupnih aktivnosti saradnje sa iseljenicima.

Nadležnost Savjeta

Član 14

Savjet:

- razmatra sprovođenje strategija i zakona, kao i druga pitanja od interesa za iseljenike;

- pokreće i razmatra aktivnosti koje se tiču očuvanja jezika, kultura i tradicija iseljenika, privredne, naučne i sportske saradnje iseljenika sa Crnom Gorom, jačanja zajedništva i pripadnosti Crnoj Gori, položaja i prava iseljenika u Crnoj Gori i zemljama prijema, organizovanja iseljenika, informisanja i povezivanja, kao i druge aktivnosti od interesa za Crnu Goru i iseljenike;

- daje mišljenja o pojedinim pitanjima u vezi sa iseljenicima, na zahtjev nosilaca saradnje;

- donosi Poslovnik o radu Savjeta, kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;

- usvaja i podnosi godišnji izvještaj o svom radu Vladi, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Sastav Savjeta

Član 15

Savjet čine predstavnici iseljenika, predstavnici organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti.

Predstavnici iseljenika u Savjetu

Član 16

Članove Savjeta iz reda predstavnika iseljenika čine:

- po tri iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Turske;

- po dva iz Republike Argentine, Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske, Velikog Vojvodstva Luksemburga;

- po jedan iz Republike Albanije, Republike Makedonije, Kosova, Republike Slovenije, Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Danske, Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Švedske;

- po jedan za Rusku Federaciju, Saveznu Republiku Austriju i Ukrajinu;

- jedan za Komonvelt Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku;

- jedan za Republiku Kipar i Kraljevinu Belgiju;

- jedan za Republiku Francusku i Kraljevinu Španiju;

- jedan za Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Holandiju i Republiku Finsku;

- dva za Republiku Čile, Republiku Paragvaj, Istočnu Republiku Urugvaj, Bolivarsku Republiku Venecuelu, Višenacionalnu Državu Boliviju, Saveznu Republiku Brazil, Republiku Gvatemalu, Sjedinjene Meksičke Države i Republiku Panamu;

- jedan za sve ostale države.

Pravo predlaganja predstavnika iseljenika u Savjetu

Član 17

Predstavnike iseljenika za članove Savjeta predlažu najaktivnije organizacije iseljenika i organizacije iseljenika sa najvećim brojem članova koje djeluju na teritoriji države za koju se vrši izbor.

Javni poziv

Član 18

Poziv za kandidovanje predstavnika iseljenika za članove Savjeta objavljuje Uprava na svojoj internet stranici i putem medija.

Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži broj predstavnika iseljenika u Savjetu iz člana 16 ovog zakona, uslove koje moraju da ispunjavaju organizacije iseljenika u smislu člana 17 i člana 19 stav 1 ovog zakona, uslove koji treba da ispunjavaju kandidati za člana Savjeta u smislu člana 20 ovog zakona, dokumentaciju u smislu člana 19 stav 2 ovog zakona, kao i rok i način dostavljanja predloga.

Predlog kandidata za člana Savjeta organizacije iz člana 17 ovog zakona, dostavljaju Upravi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Uslovi za organizacije iseljenika

Član 19

Organizacija iseljenika iz člana 17 ovog zakona može da predloži kandidata za člana Savjeta ako:

- je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta;

- u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti, u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na iseljenike;

- je u godini koja prethodi predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost iz domena nadležnosti Savjeta.

Organizacija iseljenika iz člana 17 ovog zakona, uz predlog kandidata dostavlja:

- dokaz da je registrovana u smislu stava 1 alineja 1 ovog člana;

- kopije osnivačkog ili drugog akta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti iz stava 1 alineja 3 ovog člana;

- fotokopiju pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;

- biografiju kandidata;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Organizacija iseljenika iz člana 17 ovog zakona može da predloži najviše onoliko kandidata za člana Savjeta koliko je propisano članom 16 ovog zakona za državu u kojoj organizacija djeluje.

Uslovi za kandidata

Član 20

Kandidat za člana Savjeta koga predlaže organizacija iseljenika iz člana 17 ovog zakona može biti lice koje je iseljenik u smislu člana 2 ovog zakona.

Postupak predlaganja predstavnika iseljenika u Savjetu

Član 21

Uprava će, u roku od deset dana od isteka roka iz člana 18 stav 3 ovog zakona, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove iz člana 17 i člana 19 stav 1 ovog zakona.

Ukoliko je broj kandidata za člana Savjeta za određenu državu veći od broja propisanog članom 16 ovog zakona koji se odnosi na tu državu, Uprava će pozvati organizacije iseljenika koje su predložile kandidate iz jedne države da glasaju za predložene kandidate iz te države, pri čemu ne mogu da glasaju za kandidate koje su same predložile.

Kod glasanja za predložene kandidate iz jedne države, Uprava će voditi računa da pri odabiru određenog kandidata bira prvo iz organizacija - udruženja koja su najbrojnija i najuticajnija u državi iz koje dolaze predloženi kandidati, shodno članu 17, a za sva ostala udruženja primijeniće se odredbe iz člana 21, st. 2,4 i 5.

Smatra se da je za člana Savjeta koji će biti predstavnik iseljenika predložen kandidat, odnosno kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Ako kandidati sa najvećim brojem glasova dobiju isti broj glasova, glasanje će se ponoviti samo za te kandidate.

Postupak glasanja i utvrđivanja broja glasova sprovodi Uprava i o tome obavještava Ministarstvo.

Predstavnici organa državne uprave, opština i drugih institucija i udruženja u Savjetu

Član 22

Članove Savjeta iz organa državne uprave, opština i drugih institucija čine:

- po jedan predstavnik Uprave, Ministarstva, organa državne uprave nadležnih za unutrašnje poslove, obrazovanje, nauku, kulturu, sport, zdravstvo, socijalnu zaštitu, ekonomiju, turizam, finansije i ljudska i manjinska prava;

- po jedan predstavnik iz najviše deset opština sa najvećim brojem iseljenika;

- dva predstavnika radnog tijela Skupštine Crne Gore nadležnog za međunarodne odnose i iseljenike (u daljem tekstu: nadležni odbor);

- po jedan predstavnik Matice crnogorske, savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Univerziteta Crne Gore, Radio televizije Crne Gore, organa uprave nadležnog za poslove statistike, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Privredne komore Crne Gore i Unije poslodavaca;

- jedan predstavnik nevladinih organizacija koje se bave pitanjima saradnje sa iseljenicima.

Kandidate za članove Savjeta iz organa i institucija iz stava 1 al. 1 i 4 ovog člana, predlažu starješine organa, odnosno odgovorna lica institucija, kandidate iz stava 1 alineja 2 ovog člana predlažu gradonačelnici, odnosno predsjednici opština, a kandidate iz stava 1 alineja 3 ovog člana predlaže nadležni odbor.

Predlog kandidata nevladinih organizacija utvrđuje se u skladu sa propisom Vlade kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Istaknute ličnosti u Savjetu

Član 23

Istaknute ličnosti su lica koja su se afirmisala u oblasti saradnje sa iseljenicima i na promociji Crne Gore.

Članove Savjeta iz reda istaknutih ličnosti predlaže Ministarstvo.

Maksimalan broj članova iz reda istaknutih ličnosti u Savjetu je pet.

Predlog akta o obrazovanju Savjeta

Član 24

Nakon dobijanja predloga za članove Savjeta utvrđenih u skladu sa čl. 16 do 23 ovog zakona, Ministarstvo dostavlja Vladi predlog akta o obrazovanju Savjeta.

Mandat članova Savjeta

Član 25

Mandat članova Savjeta traje četiri godine.

Isto lice može biti birano za člana Savjeta najviše dva puta.

Prestanak mandata članova Savjeta

Član 26

Mandat članu Savjeta može prestati i prije isteka četvorogodišnjeg roka na lični zahtjev, istupanjem, isključenjem ili prestankom rada organizacije iseljenika čiji je predstavnik u Savjetu.

Sjednice Savjeta

Član 27

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Crnoj Gori.

Na zahtjev najmanje 1/3 članova Savjeta, Ministarstva ili Uprave sa prethodno utvrđenim dnevnim redom, Savjet se može sazvati na vanredno zasijedanje.

Vanredno zasijedanje Savjeta može se održati elektronskim putem.

Konstitutivna sjednica Savjeta

Član 28

Konstitutivnu sjednicu Savjeta saziva Uprava.

Savjet na prvoj sjednici utvrđuje mandate članova Savjeta.

Savjet je konstituisan potvrđivanjem mandata dvije trećine članova Savjeta.

Najstariji član predsjedava Savjetom do izbora predsjednika.

Organi Savjeta

Član 29

Savjet ima predsjednika, potpredsjednike i sekretara.

Predsjednik i potpredsjednici Savjeta biraju se iz reda predstavnika iseljenika, većinom glasova ukupnog broja članova Savjeta.

Sekretara bira Savjet većinom glasova ukupnog broja članova Savjeta, na predlog predsjednika Savjeta.

Radna tijela Savjeta

Član 30

Savjet obrazuje stalna i privremena radna tijela radi razmatranja pojedinih pitanja iz nadležnosti Savjeta.

Sredstva za rad Savjeta

Član 31

Sredstava za rad Savjeta obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Administrativni i tehnički poslovi za potrebe Savjeta

Član 32

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Uprava.

Ostali nosioci saradnje

Član 33

Saradnja sa iseljenicima ostvaruje se i preko:

- organa i institucija iz čl. 6 do 11 ovog zakona;

- organa državne uprave nadležnog za poslove statistike;

- nadležnog odbora;

- Matice crnogorske;

- savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

- nevladinih organizacija koje se bave pitanjima saradnje sa iseljenicima;

- drugih tijela i institucija koja u svom djelokrugu imaju poslove vezane za odnose sa iseljenicima ili bi njihova djelatnost mogla biti od interesa za iseljenike.

Nagrade

Član 34

Ministarstvo, na predlog Uprave, dodjeljuje nagrade istaknutim iseljenicima i njihovim organizacijama za poseban doprinos koji su dali jačanju veza sa Crnom Gorom, i to:

- nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;

- nagrada za doprinos u oblasti kulture;

- nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore;

- nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;

- nagrada za dobročinstvo;

- nagrada za doprinos u oblasti sporta.

Nagrade iz stava 1 ovog člana, dodjeljuju se svake druge godine.

Bliže kriterijeme i postupak dodjele nagrada iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dani iseljenika

Član 35

Radi jačanja veza sa iseljenicima, po pravilu jednom godišnje, održava se manifestacija "Dani iseljenika".

Vrijeme održavanja i program manifestacije iz stava 1 ovog člana određuje Ministarstvo.

IV. EVIDENCIJE

Vođenje evidencija

Član 36

Uprava vodi evidencije o iseljenicima, organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima otvorenim za stipendiranje studenata iz Crne Gore, koje su osnovali iseljenici.

Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu, kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se ne može koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica koja nijesu državljani Crne Gore.

Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koje su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore.

Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada.

Evidencije iz stava 1 ovog člana, vode se u elektronskoj formi.

Evidencija o iseljenicima

Član 37

Evidencija o iseljenicima, pored ostalih, sadrži i sljedeće podatke: lično ime, jedinstveni matični broj, datum, mjesto i državu rođenja, zemlju prijema, grad i adresu boravka, zanimanje, stepen obrazovanja i naučnu oblast, užu specijalnost, mjesto rada i kontakt podatke (telefon, faks, internet stranica, društvene mreže).

Evidencija o organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima koje su osnovali iseljenici

Član 38

Evidencija o organizacijama iseljenika, fondacijama i legatima iz člana 36 ovog zakona, pored ostalih, sadrži i sljedeće podatke: naziv organizacije/fondacije/legata, jezik zemlje prijema, oblik organizovanja, oblast djelovanja, ciljeve organizovanja, vrste aktivnosti, sjedište organizacije, lično ime osnivača, lično ime lica koje zastupa organizaciju, članstvo u savezu ili drugom udruženju u Crnoj Gori ili inostranstvu i kontakt podatke.

Izvori i obrada podataka u evidencijama

Član 39

Evidencije iz člana 36 ovog zakona vode se na osnovu prijave za upis u evidenciju i na osnovu podataka drugih državnih organa i organa državne uprave.

Na lične podatke u evidenciji iz člana 37 ovog zakona, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Lični podaci iz evidencije iz člana 37 ovog zakona, brišu se nakon godinu dana od smrti lica.

V. FINANSIRANjE

Sredstva

Član 40

Sredstva za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore, donacija i kroz međunarodne projekte.

Budžetska sredstva za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se najmanje na nivou od 0,06 % godišnjeg budžeta Crne Gore.

Kriterijume za raspodjelu i upravljanje sredstvima iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 41

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".