Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o eksplozivnim materijama, donjete uredbe o Kabinetu predsjednika Vlade CG, o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Uredbe o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave, te Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata

20.03.2017.


Vlada Crne Gore je, na održanoj sedamnaestoj sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisan potpun obuhvat lica koja treba da imaju svojstvo osiguranika. Takođe, u cilju usaglašavanja sa ovim Zakonom, utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji. Razlozi za izmjene ovog zakona sadržani su u potrebi da se njegove odredbe usklade sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016), kao i u potrebi da se otklone određeni nedostaci i biznis barijere, uočeni u dosadašnjoj primjeni važećeg Zakona o eksproprijaciji ("Sl. list RCG", br. 55/2000, 12/2002 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 21/2008).

U sklopu usaglašavanja zakonskog okvira u unutrašnjem pravnom sistemu, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama. Takođe, ovim dokumentom pojedine odredbe su preciznije i jasnije definisane, čime se obezbjeđuje njihova efikasnija primjena u praksi.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, kao i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o kriterijumima za untrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave. Izmjenama su stvoreni uslovi da se poslovi iz nadležnosti Generalnog sekretarijata Vlade, koji su se obavljali u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica – Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – prenesu u nadležnost resornih ministarstava. U tom smislu, predviđeno je i osnivanje nacionalnih kancelarija u ministarstvima, tako da će poslove predlaganja, praćenja i primjene mehanizama za eflkasnu borbu protiv trgovine ljudima, vršiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok će poslove razvijanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, kao i posIove u vezi sa programiranjem i upravljanjem fondovima Evropske unije, namijenjenim nevladinim organizacijama čije je sjedište u Cmoj Gori, vršiti Ministarstvo javne uprave.

Donijeta je i Uredba o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore kojom se određuju djelokrug, organizacija poslova i druga pitanja od značaja za rad Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore.

Vlada je odložila odlučivanje o Predlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, radi dodatnog usaglašavanja pojedinih odredbi.

Na sjednici je donijeta Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata, kojom je zabranjen izvoz iz državnih šuma, dok je izvoz iz privatnih šuma moguć samo uz prethodno izdato rješenje. Suočavajući se sa prekomjernim izvozom drvnih sortimenata, Vlada je kordiniranom akcijom više nadležnih institucija krajem prošle godine zaustavila ovu pojavu, a donošenjem Odluke daje se sistemski odgovor na problem koji je proizveo značajne socijalne i ekonomske posljedice u Crnoj Gori.

Shodno odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Sl. list CG", br. 83/2016), Vlada je usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu s Predlogom ugovora o kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica, u iznosu od 15 miliona eura.

Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2016. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja, naglašeno je da su u godini kada je obilježeno deset godina od formiranja Vojske Crne Gore, izgradanja operativnih sposobnosti, implementacija modernih standarda i učešće u međunarodnim mirovnim operacijama bili glavni prioriteti Vojske. Na ovaj način, pripadnici Vojske dali su svoj doprinos ostvarenju strateških ciljeva Crne Gore – integraciji u evropske i evroatlantske organizacije.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa razvoja sporta u Crnoj Gori za 2016. godinu. U raspravi je navedeno da je novoformirano Ministarstvo sporta predložilo za Program rada Vlade za 2017. godinu donošenje novog strateškog dokumenta u ovoj oblasti za period 2018-2021. U cilju izrade novog Nacionalnog programa, a imajući u vidu da će, uz vrhunski sport, posebna pažnja biti posvećena školskom sportu i školskoj sportskoj infrastrukturi, Ministarstvo sporta je započelo obilazak osnovnih i srednjih škola u cilju sagledavanja stanja sportske infrastrukture i predloga za unapređenje školskog sporta. Takođe, Ministarstvo sporta je uspostavilo saradnju sa lokalnim samoupravama radi prikupljanja neophodnih podataka za izradu plana sanacije i izgradnje sportske infrastrukture na teritoriji Crne Gore. Jedna od tema saradnje sa lokalnim samoupravama biće i izrada lokalnih strategija za oblast sporta koje će biti usklađene sa Nacionalnim programom. Posebna pažnja biće posvećena i povećanju učešća lica sa invaliditetom u sportskim aktivnostima.

U sklopu redovnog izvještavanja Vlade o dinamici radova na prioritetnoj dionici Autoputa, ministar saobraaćaja i pomorstva Osman Nurković podnio je usmenu informacija o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima na kojima svojinska prava vrše opštine na državu Crnu Goru.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, na zahtjev predlagača, povučene su radi dodatne obrade tačke koje su bile predložene pod brojem 11. i 16. - Predlog plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva u 2016. godini i Informacija o realizaciji koncesionog ugovora o korišćenju šuma, zaključenog sa DOO "Vektra Jakić" Pljevlja, broj 482, od 17.04.2007. godine, s predlogom za obnavljanje doznake za zaduženu a neposječenu drvnu masu, kao i definisanje buduće dinamike implementacije ugovora.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.03.2017.


Naslov: Redakcija